Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, January 31, 2011

Puisi: Kalau Memang Mahu


Kalau Memang Mahu

Kalau memang mahu
dulu kita bisa mengekalkan Tanah Melayu

Kalau memang mahu
dulu kita bisa beraliran pendidikan yang satu

Kalau memang mahu
dulu kita bisa memaktubkan perlembagaan berdasarkan wahyu

Kalau memang mahu
dulu kita bisa memutuskan citra negara berasaskan wangsa jitu

Lamun lakaran sejarah negara telah dirobah
atas cita dan tuntutan penjajah
kita sanggup memberi dan beralah
atas nama toleransi, integrasi, demokrasi dan muhibah
kita redha, akur dan pasrah
kendatipun kian sering jiwa kita menjadi gundah

Sekian lama satu demi satu
tuntutan demi tuntutan mengikut telunjuk nafsu
penghinaan demi penghinaan terbit dari jiwa yang kelabu
Masihkah kita atas nama peribadi yang syahdu
tunduk akur akan segala hawa yang palsu?

Kalau memang mahu
kita bisa dari dulu, kini dan waktu muka bersikap padu
mewaraskan nurani, memutuskan sesuatu atas pertimbangan kalbu
tidak menjual maruah, martabat dan harga diri atas laba kuasa sementara yang palsu
bermuka-muka di hadapan cauvinis yang keliru dan dungu

Kalau memang mahu
kita masih ada waktu
kita masih ada sesuatu
membetulkan yang semu

~Kembara Bahasa~
Kuala Lumpur, 1 Februari 2011

Isu-isu Pendidikan Bahasa Melayu (Bahagian 2)


Isu-isu Pendidikan Bahasa Melayu (Bahagian 2)

2. Isu Perkaedahan

Prof. Dr. Awang Sariyan

Isu perkaedahan dalam pendidikan bahasa berkaitan rapat dengan isu falsafah tentang apa dan mengapa yang telah dibincangkan dalam bahagian pertama makalah. Isu perkaedahan ini berkaitan dengan persoalan bagaimana bahasa diperoleh. Golongan mentalis sebenarnya tidak pernah menganjurkan sebarang kaedah pendidikan bahasa yang formal, tetapi ahli-ahli pedagogi mengambil inspirasi daripada falsafah mentalisme dengan menekankan penguasaan rumus-rumus bahasa, khususnya tatabahasa.

Dalam pendidikan bahasa yang beroreintasikan mentalisme, memang tatabahasalah yang menjadi pusat perhatian pendidik, dengan harapan anak didik akan mencapai penguasaaan bahasa penutur jati yang unggul, iaitu yang menguasai rumus-rumus ternurani bagi bahasa itu.

Kaedah yang tergambar daripada orientasi itu ialah pengajaran bahasa secara formal dan deduktif, dengan pengenalan rumus bahasa, huraiannya dan latihan untuk mengukuhkan penguasaan rumus itu. Pengajaran dan pemelajaran menjadi agak kaku, kering dan serius, sehingga bagi kebanyakan pelajar, pelajaran bahasa menjadi seakan-akan suatu bentuk hukuman atau penyiksaan daripada sesuatu yang menyeronokkan, kecuali bagi pelajar peringkat tinggi yang berfikiran analitis dan kritis dan yang tujuannya belajar bahasa untuk meningkatkan ilmu bahasanya.

Sebagai penerapan rumus, pelajar diberi penekanan dalam karang-mengarang dengan tumpuannya pada penggunaan bahasa yang baik dan teratur. Kegiatan lisan agak minimum dalam kaedah pengajaran yang bersumberkan falsafah mentalisme. Namun, pada hemat saya, keadaan sedemikian bukanlah semestinya yang patut berlaku kerana ahli mentalisme tidak menyarankan kaedah begitu. Barangkali ahli pedagogi yang terlalu taksub akan aliran itulah yang menyalahtafsirkannya.

Ahli pedagogi yang bersumberkan falsafah behaviourisme pula menekankan kaedah pengajaran yang dapat membentuk kebiasaaan berbahasa yang alamiah dalam kalangan anak didik. Bahasa yang alamiah bagi mereka ialah bahasa pertuturan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan diberikan lebih pada aspek lisan, sesuai dengan slogan behaviouris bahawa “Bahasa ialah pertuturan”. Rumus-rumus bahasa tidak diajarkan secara formal tetapi melalui proses pelaziman atau pembiasaan pola-pola, lumrahnya melalui latih tubi. Pola kebiasaan berbahasa meliputi unsur-unsur linguistik yang bermula dengan unsur terkecil, iaitu bunyi, kemudian morfem dan kata, frasa, klausa dan ayat.

Kaedah yang membedah bahasa kepada unsur-unsur itu didasarkan pada linguistik struktural yang melihat bahasa sebagai binaan pada aras-aras tertentu, daripada yang terkecil hingga yang terbesar. Konsep bahasa sebagai wacana tidak diterapkan dalam kaedah ini kerana ayat dianggap sebagai unit terbesar oleh ahli bahasa struktural. Antara kaedah yang bernaung di bawah pendekatan behaviouris/strukturalis termasuklah kaedah tentera, kaedah terus, kaedah dengar ajuk, kaedah fonik dan kaedah induktif.

Kaedah yang terbit daripada falsafah fungsionalisme pula ialah kaedah komunikatif yang menitikberatkan penguasaan pelbagai ragam dan laras bahasa untuk disesuaikan dengan konteks komunikasi dalam sistem sosial. Proses pendidikan bahasa berfokus pada bentuk-bentuk komunikasi yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti ucapan, undangan, penerimaan, penghargaan, tahniah, kaedah menarik perhatian, menyoal, meminta, menghindari, mengkritik, menegur, mengadu, mengarahkan, mendakwa, menafikan, menyetujui, membantah, mendesak, menyarankan, melaporkan, menilai, mohon maaf, memberikan alasan dan sebagainya. Asasnya ialah tujuh fungsi utama bahasa sebagaimana yang digariskan oleh Halliday, iaitu fungsi instrumental, fungsi pengaturan, fungsi pewakilan, fungsi interaksi, fungsi persendirian, fungsi heuristik dan fungsi imaginatif.

Pendidik sekali lagi diingatkan supaya tidak terjebak oleh jenama dan label. Pendidik bahasa perlu bersikap eklektik, iaitu memilih dan memadukan mana-mana kaedah yang wajar dan sesuai dengan sesuatu keperluan dan suasana pengajaran dan pemelajaran. Pengenalan rumus bahasa tetap penting sebagai asas penguasaan sistem bahasa yang mantap tetapi tidak semestinya sentiasa diperkenalkan secara formal dan deduktif.

Pelaziman pula dapat digunakan sebagai salah satu kaedah tetapi bukan satu-satunya kaedah untuk memandaikan anak didik menguasai bahasa. Perlu diingat bahawa setiap manusia yang normal mempunyai potensi bahasa yang normal juga, dan potensi itu dapat digilap serta dikembangkan dengan pelbagai cara yang kreatif. Sesungguhnya kita bukan mengisi tempayan yang kosong kerana Alat Pemerolehan Bahasa telah dikurniakan Tuhan kepada setiap manusia yang normal sebelum ia lahir ke dunia lagi. Tambahan pula akal manusia bersifat kreatif dan inovatif sehingga dapat mengembangkan apa-apa sahaja maklumat bahasa yang disampaikan, sama ada melalui proses terjemahan, taakulan, tafsiran, analogi, peluasan dan bahasan.

Oleh itu, kepercayaan bahawa manusia berbahasa berdasarkan peniruan satu perangkat kebiasaan berbahasa ternyata jauh daripada kebenaran. Pengenalan pelbagai bentuk bahasa yang dapat memenuhi keperluan komunikasi dalam masyarakat pula memang merupakan keperluan dalam pendidikan bahasa. Namun penguasaan pelbagai ragam bahasa menurut konteks sosial semata-mata dengan pengabaian sistem bahasa tidak mungkin melahirkan pengguna bahasa yang faham akan bahasa sebagai sistem yang kompleks tetapi pada waktu yang sama penuh dengan adab dan aturan. Bahasa sebaik-baiknya digunakan dengan kesedaran akan adanya rumus dan sistem yang melatarinya, bukan sekadar penzahiran maklumat, idea dan perasaan semata-mata sebagaimana yang barangkali disalahfahami oleh sebilangan pengikut fungsionalisme.

Gagasan yang ingin saya tegaskan ialah bahawa usahlah mana-mana pendidik bahasa berpegang pada satu-satu kaedah secara tegar sehingga tidak bersedia membuka pintu hatinya kepada kaedah lain yang wajar dan sesuai. Kaedah hanyalah cara, sama sahaja analoginya dengan jalan yang mungkin sahaja lebih daripada satu untuk sampai ke destinasi yang tertentu. Yang penting ialah destinasinya, sementara jalan hanyalah wasilah atau cara untuk sampai ke destinasi.

Pendidikan bahasa bermatlamat menjadikan pengguna bahasa tahu menggunakan bahasa untuk berfikir dan berkomunikasi, dengan berasaskan suatu sistem yang teratur (tatabahasa, ucapan, tulisan), melalui empat kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis) dalam konteks keperluan dan situasi yang berbagai-bagai. Maka kaedah bersepadu yang menggabungjalinkan sistem bahasa dengan kemahiran bahasa dan isi serta konteks bahasa semestinya dijadikan landasan yang praktis.

Di Malaysia, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah yang dilaksanakan sejak 1987 merupakan upaya untuk memenuhi kaedah pendidikan bahasa yang unggul dan praktis serta tidak cenderung memihak mana-mana kaedah atas asas jenama. Demikian juga pelaksanaan pendidikan bahasa yang bersepadu di Singapura pada hemat saya dapat memenuhi konsep kaedah pendidikan bahasa yang sewajarnya. Diharapkan KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) yang kelak disusuli oleh KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah) dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kurikulum bersepadu yang telah berlangsung sejak tahun 1987.


~Kembara Bahasa~
31 Januari 2011

Friday, January 28, 2011

Isu-Isu Pendidikan Bahasa Melayu (Bahagian 1)


Isu-isu Pendidikan Bahasa Melayu (Bahagian 1): Isu yang Berkaitan dengan Falsafah

Prof. Dr. Awang Sariyan
Penyandang Kursi Pengajian Melayu Malaysia-China

1. Isu Falsafah - Apa dan Mengapa

Falsafah merupakan induk segala pemikiran, konsep dan kegiatan manusia sepanjang zaman. Segala yang difikirkan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh manusia berlatarkan falsafah tertentu. Bidang pendidikan bahasa tidak terkecuali daripada fitrah tersebut. Untuk menghayati isu falsafah yang berkaitan dengan pendidikan bahasa, pertama-tama perlu dipecahkan persoalan pokok yang berkaitan dengan apakah bahasa, bagaimanakah bahasa diperoleh dan mengapakah bahasa diajarkan dan dipelajari?

Isu "apakah bahasa" sudah dibincangkan sejak ratusan tahun sebelum Masihi, khususnya oleh ahli-ahli falsafah Yunani dan kemudian dilanjutkan oleh ahli falsafah dan ahli linguistik Barat sehingga abad mutakhir. Ahli falsafah Islam turut memberikan kupasan tentang isu tersebut walaupun historiografi linguistik, yang kebetulan didominasi oleh orang Barat, tidak menonjolkan peranan dan sumbangan pemikiran ahli falsafah Islam dalam bidang itu. Secara ringkas, konsep bahasa menurut pandangan sarjana Barat berkaitan dengan tiga pandangan yang bertentangan.

Yang pertama melihat bahasa sebagai suatu sistem yang arbitrari atau sewenang-wenang. Falsafah yang melatari pandangan ini ialah naturalisme dan behaviourisme.Yang kedua pula melihat bahasa sebagai suatu bahagian dan proses akal. Falsafah yang melatarinya ialah mentalisme. Yang ketiga melihat bahasa sebagai suatu sistem sosial. Falsafah yang melatarinya ialah fungsionalisme. Ketiga-tiganya dihuraikan dalam kerangka falsafah yang tidak memperlihatkan tolak ansur atau pencarian jalan tengah. Kesan daripada tiga falsafah yang saling bertentangan walaupun pada hakikatnya dapat disepadukan itu ialah munculnya tanggapan yang berlainan tentang matlamat dan kaedah sesuatu bahasa diajarkan (lihat perbincangan selanjutnya tentang matlamat pendidikan bahasa dan kaedah pendidikan bahasa).

Menurut pandangan Islam, bahasa merupakan salah satu fakulti yang terdapat dalam akal dan potensi berbahasa telah dikurniakan sebelum manusia lahir ke dunia. Dengan demikian, bahasa bersifat ternurani. Al-Qur’an menggambarkan perihal potensi itu melalui dialog Allah sebagai khaliq dengan anak-anak Adam yang masih di alam roh dalam suatu baiah atau kontrak tauhid (al-A`raf, ayat 172). Chomsky menamai bahasa sebagai bahagian dalam akal sebagai innate capacity dan kalangan ahli linguistik mentalisme menamai bahagian dalam otak yang menampung potensi bahasa sebagai Alat Pemerolehan Bahasa (Language Acquitision Device). Daripada sudut ciri kenuranian bahasa, terdapat keselarasan antara pandangan sarjana Barat yang beraliran mentalisme dengan penjelasan agama Islam, sama halnya dengan keselarasan hurian ahli astronomi Barat dengan penjelasan agama Islam perihal sistem peredaran planet di orbitnya masing-masing atau tentang hakikat saintifik yang lain.

Pandangan bahawa bahasa merupakan suatu tingkah laku sebagaimana yang dipercayai oleh pendukung behaviourisme dapat diterima selama pengertian bahasa tidak dihadkan pada tingkah laku yang spontan atau tidak berhubungan dengan akal. Memang penguasaan bahasa dapat dibentuk melalui proses pelaziman, tetapi kaedah itu bukan satu-satunya cara bahasa diperoleh oleh manusia. Sementara itu, tidak ada pula salahnya anggapan bahawa bahasa merupakan gambaran sistem sosial, iaitu seperti yang dipertahankan oleh ahli fungsionalisme selama sistem sosial itu mendukung kebaikan untuk kesejahteraan manusia.

Oleh itu, dalam menghadapi polemik yang berkaitan dengan isu falsafah tentang apakah bahasa, para pendidik bahasa perlu bersikap terbuka dan tidak taksub pada mana-mana aliran sehingga membentur kelenturan pemikirannya dan juga kaedah melaksanakan pendidikan bahasa. Memang salah satu sifat kesarjanaan Barat ialah mewujudkan dikotomi dalam kebanyakan hal, seperti antara sains dengan agama, antara akal dan intuisi dengan bukti empiris, antara dunia dengan akhirat, antara subjektif dengan objektif dan lain-lain lagi, sedang Islam senantisa memilih jalan tengah dengan mengambil manfaat mana-mana aspek yang baik daripada sesuatu jurusan pandangan, dan dalam kebanyakan hal memadukan dua unsur yang sebenarnya menyatu atau saling melengkapi.

Selanjutnya, isu falsafah yang berkaitan dengan bidang pendidikan bahasa ialah matlamat pendidikan bahasa atau isu yang berkaitan dengan mengapakah bahasa diajarkan dan dipelajari. Dalam tradisi Barat, matlamat pendidikan pada zaman awalnya, iaitu pada zaman Yunani beberapa ratus tahun sebelum Masihi sehingga beberapa ratus tahun sesudah Masihi, pendidikan bahasa berkaitan secara langsung dengan pembinaan bangsa dan negara. Secara lebih jelas, pendidikan bahasa merupakan bahagian pendidikan umum yang berkaitan dengan soal etika, politik, undang-undang dan pandangan kosmos masyarakat.

Kemudian timbul matlamat yang lebih khusus berdasarkan falsafah bahasa yang melatarinya. Mereka yang berpegang pada mentalisme mengajarkan bahasa sebagai suatu sistem yang teratur untuk mencapai keupayaan bahasa penutur yang unggul, dan dengan demikian berpusat pada penguasaan rumus-rumus bahasa, khususnya tatabahasa. Mereka yang berpegang pada behaviourisme lebih menumpukan perhatian pada matlamat membentuk seperangkat kebiasaan berbahasa yang dianggap mereka alamiah dan tidak dibuat-buat. Mereka yang berpegang pada fungsionalisme pula menitikberatkan penguasaan kemahiran berkomunikasi dalam konteks sosial yang beragam-ragam.

Dapat dirumuskan bahawa semua matlamat pendidikan bahasa yang timbul daripada aliran falsafah Barat itu mewujudkan tiga jalur pemikiran. Yang pertama ialah matlamat yang berpaksi pada penguasaan sistem bahasa. Yang kedua pula ialah matlamat yang berpaksi pada kemahiran bahasa. Yang ketiga pula ialah matlamat yang berkaitan dengan penguasaan kemahiran komunikatif. Bagi pendidik bahasa, ketiga-tiga matlamat itu sebenarnya dapat ‘didamaikan’. Penguasaan sistem bahasa (tatabahasa, sebutan, intonasi, ejaan, laras bahasa dan sebagainya) memang perlu untuk melahirkan pengguna bahasa yang berdisiplin dan yang dapat menggunakan bahasa yang teratur dan santun, terutama dalam konteks yang rasmi, ilmiah dan profesional. Tidak ada pengguna bahasa yang dapat dikatakan baik bahasanya jika ia hanya tahu menggunakan bahasa dengan berasaskan prinsip wacana tetapi tidak mengendahkan aspek tatabahasa sehingga ayatnya tidak keruan subjek dan predikatnya dan binaan katanya tidak sempurna, sebagai contoh.

Demikian juga, penguasaan kemahiran bahasa yang melibatkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis pun penting dalam memenuhi keperluan komunikasi dan kehidupan seseorang, di peringkat individu dan di peringkat masyarakat. Tentu sahaja dalam pencapaian kemahiran berbahasa yang empat itu, diperlukan penguasaan sistem bahasa dan pelbagai ragam menurut konteks sosial sekali gus. Akhirnya, orang yang dikatakan menguasai bahasa tentu bukan orang yang hanya menguasai rumus-rumus bahasa dan menguasai kemahiran berbahasa tetapi tidak menguasai pelbagai situasi sosial yang wujud di sekelilingnya. Maka kemahiran komunikatif yang ditekankan oleh pendukung fungsionalisme tetap penting dalam pendidikan bahasa.

Sebagai rumusan, tiada mana-mana matlamat pendidikan bahasa yang lebih unggul atau lebih penting daripada yang lain jika dilihat sebagai suatu keseluruhan dan keperluan. Setiap satu ada peranan dan sumbangannya dalam pembentukan pengguna bahasa yang baik. Dikotomi seperti “kemahiran linguistik” lawan “kemahiran komunikatif” yang sering dibesar-besarkan oleh penganut mentalisme lawan penganut fungsionalisme, pada hemat saya, hanya mitos yang dilahirkan oleh sarjana Barat sebagai gimik semata-mata untuk melariskan jenama kesarjanaan mereka. Pada kita orang Islam dan orang yang rasional, tidak ada pertentangan antara dua jenis kemahiran itu kerana kedua-duanya saling melengkapi.

Mustahil kita patut melahirkan pengguna bahasa yang hanya menguasai kemahiran linguistik dengan tidak pula menguasai kemahiran komunikatif kerana ia tetap perlu sentiasa berkomunikasi dalam konteks masyarakatnya dan juga dalam konteks lingkungan masyarakat yang lebih besar, seperti masyarakat majmuk dan masyarakat antarabangsa. Demikian pula, mustahillah kita patut melahirkan pengguna bahasa yang menguasai kemahiran komunikatif tetapi gagal menguasai kemahiran linguisitk, kerana kemahiran linguistik merupakan asas kemahiran komunikasi.

Matlamat pendidikan bahasa menurut kaca mata Islam, sebagaimana yang saya rumuskan dalam disertasi kedoktoran saya, bertitik tolak pada empat tujuan pokok. Pertama, menyempurnakan konsep diri manusia, baik di peringkat individu mahupun masyarakat, kerana bahasa merupakan salah satu unsur utama pembentuk konsep diri manusia yang sama pentingnya dengan akal. Kedua, pendidikan bahasa menjadi asas pemerolehan dan pengembangan bahasa, selaras dengan tuntutan menguasai ilmu kepada manusia. Oleh itu bahasa perlu dikuasai sebagai ilmu asas untuk pemerolehan dan pengembangan ilmu-ilmu umum dan khusus, dan hal ini telah ditegaskan oleh Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin.

Ketiga, pendidikan bahasa menjadi wahana penyaluran sistem nilai, pandangan sarwa dan segala unsur budaya masyarakat untuk kesinambungan tamadun manusia. Keempat, pendidikan bahasa membuka ruang penelitian tentang bahasa sebagai satu sistem dan hal ini berkaitan dengan seruan agama agar manusia mengkaji seluruh kejadian di alam buana ini untuk meningkatkan tauhidnya.

[Gambar daripada blog Idris Talu]

Thursday, January 27, 2011

Bahasa Indonesia Menggema di Forum Parlimen Se-Asia Pasifik


[Petikan berita tentang Forum Parlimen Asia-Pasifik yang berlangsung di Ulaanbaatar, ibu negara Monggolia di bawah ini menunjukkan bahawa kekuatan iltizam untuk mengangkat bahasa negara menjadi prasyarat martabat bahasa negara di mata dunia. - Kembara Bahasa]

Senin, 24/01/2011 11:05 WIB
Laporan dari Mongolia
Bahasa Indonesia Menggema di Forum Parlemen se-Asia Pasifik
Nurvita Indarini - detikNews


APFF (Nurvita/detikcom)


Ulaanbaatar - Dalam sejumlah pertemuan internasional maupun regional, Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar. Namun di forum parlemen se-Asia Pasifik, delegasi Indonesia memilih menggunakan Bahasa Indonesia.

Saat memperkenalkan anggota delegasi usai pembukaan pertemuan APPF ke-19 di State Palace, Ulaanbaatar, Mongolia, Senin (24/1/2011), ketua delegasi Indonesia, Hidayat Nur Wahid menggunakan bahasa nasional.

"Indonesia pernah jadi tuan rumah APPF menyadari forum ini sangat penting dan layak untuk disukseskan," ujar Hidayat di awal pidato.

Dia lantas mengenalkan 12 delegasi Indonesia yang hadir, antara lain Laode Ida, Roy Suryo, Azwar Abu Bakar dan Litha Branta.

Dalam perbincangan dengan detikcom sebelumnya, Hidayat menyampaikan komitmen delegasi Indonesia untuk menyampaikan pandangan atau pun pendapat dalam forum menggunakan Bahasa Indonesia. Di acara ini ada 7 bahasa yang digunakan yakni Bahasa Indonesia, Mongolia, China, Jepang, Rusia, Inggris dan Korea.

"Penggunaan bahasa Indonesia dan Melayu oleh negara pemakainya sudah diputuskan tahun lalu. Malaysia sudah saya ingatkan tapi katanya penerjemahnya belum bagus," terang politisi PKS ini.

Dia menyampaikan, penggunaan Bahasa Indonesia di forum internasional maupun regional merupakan bagian dari diplomasi. Hal ini penting untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.

"Jangan sampai kita hanya mengekor. Bisa ditunjukkan dengan penggunaan bahasa kita sendiri,"tambah Hidayat.

Ketika menyampaikan pandangan, delegasi negara-negara di APPF memilih menggunakan bahasa nasionalnya. Indonesia pun tak mau ketinggalan.

"Tapi kalau untuk debat, biasanya baru dipakai Bahasa Inggris," tuturnya. (vit/nwk)


[Dipetik daripada http://m.detik.com]

Sunday, January 23, 2011

Menghayati Kejayaan Perancangan Bahasa Melayu


Menghayati Kejayaan Perancangan Bahasa Melayu

Prof. Dr. Awang Sariyan
Penyandang Kursi Pengajian Melayu Malaysia-China
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia-Universiti Pengajian Asing Beijing


Apabila ada orang yang mengagungkan bahasa asing tertentu dan bercita-cita untuk mengutamakan bahasa itu dalam ranah kehidupan penting (seperti ranah pendidikan, pentabiran, ekonomi dan yang lain) di negara ini, salah satu senjata yang digunakan ialah membesar-besarkan kekurangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dikatakan miskin ilmu, bahasa Melayu bahasa setempat dan bukan bahasa antarabangsa, bahasa Melayu bahasa estetik dan bukan bahasa dinamik, bahasa Melayu kekurangan istilah, dan bahasa Melayu kekurangan itu dan ini.

Orang yang membesar-besarkan kekurangan bahasa Melayu itu sebenarnya sama ada tidak sedar atau tidak pernah berusaha mengambil tahu akan perkembangan bahasa Melayu sejak dirancang secara rasmi menjelang dan sesudah kemerdekaan negara ini. Jika sekalipun benar ada kekurangannya, bukankah tanggungjawab semua orang yang mengaku menerima bahasa tersebut sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu, lebih-lebih lagi golongan pemimpin dan cendekiawan, berusaha memajukan bahasa itu? Adakah bahasa Melayu akan maju dengan sendirinya tanpa usaha, iltizam dan kesungguhan kita sendiri? Adakah bahasa-bahasa maju yang lain, hatta bahasa Inggeris yang asalnya bahasa masyarakat petani itu, maju dengan sendirinya tanpa usaha cendekiawannya?

Bahasa Melayu yang tergolong dalam rumpun Austronesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Meskipun pun ketetapan muktamad belum diperoleh oleh ahli-ahli linguistik sejarah dan perbandingan yang mengkaji sejarah bahasa Melayu, mereka pada umumnya percaya bahawa bahasa Melayu telah mula digunakan sejak dua alaf yang lalu. Yang cukup sahih tentang kekuatan bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun ialah bukti bahawa pada sekitar abad ke-7 bahasa Melayu telah menjadi bahasa kerajaan yang luas empayarnya, iaitu Kerajaan Sriwijaya dan telah menjadi bahasa pengajian agama serta bahasa perdagangan juga pada waktu itu. Ringkasnya, bahasa Melayu sudah sedia menjadi bahasa perhubungan umum atau lingua franca sejak zaman itu dan kemudian meningkat dengan lebih nyata dalam zaman Kesultanan Melayu.

Pada abad ke-16 bahasa Melayu telah muncul sebagai bahasa ilmu, bahasa agama, bahasa undang-undang, bahasa ketatanegaraan, bahasa diplomasi dan bahasa perdagangan. Bahasa Melayu telah mencapai taraf yang tinggi sebagaimana bahasa Latin di Eropah pada sekitar abad yang sama itu yang menjadi bahasa pelbagai ranah penting dalam kebudayaan di benua tersebut. Pada zaman itulah bahasa Melayu persuratan muncul dengan amat nyatanya dan berkembang subur melalui tulisan Jawi, iaitu tulisan yang disesuaikan daripada tulisan Arab di seluruh alam Melayu. Konsep bahasa Melayu baku, iaitu bahasa yang menjadi wahana seluruh penduduk alam Melayu dalam pelbagai bidang kehidupan telah terbentuk pada zaman tersebut. Bahasa Melayu yang diwarisi pada zaman baharu hingga kini sebahagian besarnya berakar daripada bahasa Melayu pada zaman tersebut.

Kini bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa yang terbesar jumlah penggunanya dalam senarai lima bahasa dunia dan menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (walaupun Singapura pada hakikatnya berwahanakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi utama dalam segala lapangan kehidupan masyarakatnya). Umat pengguna bahasa Melayu terdapat juga di Thailand Selatan (dengan jumlahnya melebihi satu juta orang), di Kemboja, di Vietnam, di Laos, di Burma, di Filipina dan di luar alam Melayu, seperti di Sri Lanka, di Afrika Selatan, di Makkah, di Australia dan di Belanda, malahan di England dan di beberapa tempat lain lagi.

Di Malaysia, bahasa Melayu telah ditetapkan oleh pemimpin semua keturunan yang mewakili rakyatnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi sejak kemerdekaan pada tahun 1957 lagi. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi menjadi salah satu asas kontrak sosial antara penduduk Malaysia berketurunan Melayu dengan penduduk berketurunan lain dan diperundang-undangkan dalam undang-undang tertinggi negara Malaysia, iaitu Perlembagaan Persekutuan Perkara 152). Bahasa Melayu telah dijadikan salah satu asas pembinaan negara, khususnya melalui peranannya sebagai bahasa pembentuk jati diri negara bangsa, sebagai bahasa perpaduan, sebagai bahasa rasmi pentadbiran negara dan sebagai bahasa penghantar utama sistem pendidikan negara.

Latar belakang ringkas tentang sejarah panjang bahasa Melayu yang saya paparkan dalam makalah ini akan disusuli oleh beberapa makalah secara berturutan yang menunjukkan hasil kejayaan perancangan bahasa Melayu yang telah mula berlangsung sebelum kemerdekaan negara ini tercapai dan digiatkan sesudah kemerdekaan tercapai. Rincian akan diberikan dengan memaparkan kejayaan perancangan bahasa Melayu di negara ini dalam dua bidang utama. Yang pertama ialah kejayaan perancangan bahasa Melayu dalam bidang taraf bahasa. Taraf bahasa dalam konteks negara kita ialah taraf atau kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu.

Bidang kedua pula meliputi perancangan korpus atau bahan bahasa Melayu yang berkaitan dengan perancangan membakukan sistem ejaan, sebutan, tatabahasa, kosa kata dan laras bahasa. Usaha perancangan bahasa dalam pembakuan dan pemantapan sistem bahasa Melayu telah berlangsung sekian lama, terutama melalui usaha penyusunan kamus, buku tatabahasa, sistem ejaan dan yang lain. Usaha Pakatan Belajar dan Mengajar Bahasa Diraja Johor pada abad ke-19 lagi telah menjadi titik tolak usaha pembakuan bahasa Melayu baharu dan kemudian digiatkan oleh Pendeta Za`ba sejak tahun 1920-an serta ahli-ahli bahasa dan ahli-ahli ilmu dalam pelbagai bahasa, khususnya untuk memajukan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan.

Sebenarnya sejak setahun sebelum kemerdekaan, iaitu ketika negara kita masih bertaraf ”Kerajaan sendiri” sebelum diberi kemerdekaan sepenuhnya oleh penjajah Inggeris, telah ditubuhkan Jawatankuasa Pelajaran Razak (1956) yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan di negara ini. Pada tahun itu juga kerajaan telah menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai persiapan menjadikan bahasa Melayu wahana komunikasi yang berkesan dalam pelaksanaan jentera pentadbiran negara (bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi), dalam perundang-undangan dan kehakiman, dalam pendidikan dan dalam pelbagai sektor kehidupan yang lain. Selain itu, ditubuhkan juga Institut Bahasa (kini Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu atau IPGM Kampus Bahasa Melayu) sebagai langkah mempersiapkan tenaga pengajar bahasa Melayu untuk mendidik generasi muda di negara ini.

~Kembara Bahasa~
Kuala Lumpur, 23 Januari 2011

Wednesday, January 19, 2011

Puisi: Kalau Hanya


Kalau Hanya

Kalau hanya
atas nama kesetiakawanan
sanggup kauhulurkan jabat penerimaan

Kalau hanya
atas nama persahabatan
sanggup kaukorbankan hak asal-muasal

Kalau hanya
atas nama persatuan kebangsaan
sanggup kauleburkan citra kemahawangsaan kita

Kalau hanya
atas nama tolak ansur
sanggup engkau melihat yang teras ditolak beransur-ansur

Kalau hanya
atas nama tahap keinsanan sama
sanggup kaupersekutukan ad-Din mardhatillah

Kalau hanya
atas nama kebebasan bersuara
sanggup kaukaburkan kebenaran dan kebatilan

Kalau hanya
atas nama kelangsungan kuasa siasah
sanggup kaukorbankan makna dirimu dan hak leluhurmu

Kalau hanya atas nama semua itu
Kita yang memberi senantiasa mengalah dan perlu kalah
yang menerima sentiasa beroleh dan tidak segan-segan menilai kita remeh

Maka usah kautangisi dan kausesali zaman gelap yang menanti
untuk wangsa teras yang menunjang rantau sejak zaman bahari
dan padamu beban tanggungjawab atas kemungkinan itu terjadi

~Kembara Bahasa~
Kuala Lumpur 20 Januari 2011

Soal Jawab Bahasa (13): Perihal "Kata Pengantar" dan "Kata Penghantar"


Perihal "Kata Pengantar" dan "Kata Penghantar"

Sering digunakan "kata pengantar" untuk "preface" dalam bahagian prelim buku. Apakah kata dasarnya - adakah 'antar' atau 'hantar'?

~KAMA,Seberang Perai~

Penjelasan:

Memang kebanyakan orang/penerbit menggunakan "kata pengantar' sebagai padanan 'preface' dalam bahagian prelim buku. Sukar difahami bagaimanakah kata "pengantar" dikatakan terbit daripada kata 'hantar' seperti yang dihuraikan dalam kamus. Ke manakah hilangnya 'h' sehingga 'hantar' menjadi 'antar'? Apakah proses morfologi yang berlaku?

Maka saya berpegang pada bentuk 'kata penghantar' sebagai bentuk yang tepat. Kehilangan 'h' dijelaskan oleh sesetengah ahli bahasa di Indonesia sebagai proses 'aus bahasa', iaitu pengguguran unsur tertentu (dalam hal ini bunyi/huruf 'h'). Tetapi proses aus bahasa itu berlaku dalam bahasa lisan.

Saya dapati dalam Penyata Razak 1956, iaitu penyata pendidikan yang kemudian menjadi asas Akta Pendidikan 1961 dan kemudian Akta Pendidikan 1996, ada penggunaan 'bahasa penghantar' untuk padanan 'medium of instruction' dan saya kira itulah bentuk yang tepat. Orang pada waktu itu masih mempertahankan huruf 'h' tetapi kerana kurang peduli tentang bahasa yang baku, maka lama-kelamaan huruf itu mengalami aus bahasa dalam pertuturan, dan kemudian melarat pula dalam bahasa tulisan.

Demikianlah pandangan saya, wallahu a`lam.

Puisi: Berpada-padalah


Berpada-padalah

Berpada-padalah
betapa besar citamu akan kuasa
tetaplah tiada upaya tuan hamba
menaklukkan alam semesta

Berpada-padalah
betapa besar citamu akan harta
tetaplah tiada upaya tuan hamba
memiliki sekalian isi buana

Berpada-padalah
betapa besar citamu akan sekalian permata hati
tetaplah tiada upaya tuan hamba kekal dikasihi
membawa mereka bersama di kediaman yang sepi

Berpada-padalah
betapa besar citamu akan puja dan puji
tetaplah tiada upaya tuan hamba berperi
sekalian itu belum pasti dikira bakti

Berpada-padalah
betapa besar citamu akan martabat yang tinggi
tetaplah tiada upaya tuan hamba mencari
justeru yang mengabsahkannya hanya Rabbul Izzati

Berpada-padalah
betapa besar luka di hati angkara manusia
tetaplah tiada upaya tuan hamba membalas kesumat di dada
kerana ada Pembalas yang adil lagi saksama

Berpada-padalah
betapa besar hilangnya laba angkara si lancung
tetaplah tiada upaya tuan hamba menghindari yang lampung
kerana di sana akan digantikan dengan yang tidak terhitung

Berpada-padalah
kerana tiadalah selamanya kita akan bermukim di sini
ke alam persinggahan yang pasti tidak dapat kita mungkiri
untuk kemudian diadili ke kediaman mulia atau hina yang abadi

~Kembara Bahasa~
Kuala Lumpur, 19 Januari 2011

Monday, January 17, 2011

Pantun BahasaPantun Bahasa

Gangsa bukan sebarang gangsa,
Gangsa saduran emas tempawan;
Bahasa sendi tamadun bangsa,
Dihina jangan dileburkan jangan.

Sriwijaya, Samudera, Aceh dan Melaka,
Pusat gemilang tamadun kita;
Majukan bahasa majukan bangsa,
Baru negara terhormat di dunia.

~Kembara Bahasa~
17 Januari 2011

Saturday, January 15, 2011

Novel "Interlok": SN Abdullah Hussain Tidak Menghina Sesiapa


Novel "Interlok": SN Abdullah Hussain Tidak Menghina Sesiapa

[Pendapat yang saya berikan kepada BERNAMA apabila saya diminta mengulas isu novel "Interlok" yang didakwa menghina kaum tertentu; terbit dalam Malaysiakini, portal BERNAMA dan Utusan Malaysia 11 Januari 2011]


Setakat yang saya ketahui, SN Abdullah Hussain ialah penulis yang menghasilkan karya berdasarkan fakta dan realiti sosial pada zaman-zaman yang dilalui dan disaksikannya sendiri. Novel Interlok merupakan gambaran realiti sosial pada zaman berkenaan, dan pengisahan yang melibatkan penghijrahan kaum pekerja dari luar, termasuk orang dari India, memang terakam dalam karya-karya ilmiah. Kewujudan kasta yang dimaksudkan itu bukan suatu bentuk penghinaan, malah merupakan realiti di negara India dan memang golongan daripada kasta itulah yang dibawa oleh penjajah Inggeris untuk manipulasi ekonomi mereka.

Amat mustahil mengharapkan SN Abdulah Hussein membohongi sejarah dengan mengatakan bahawa dalam kapal itu bersesak-sesak golongan Brahmin atau golongan Ksyatria dibawa oleh Inggeris untuk menjadi buruh kereta api atau buruh di ladang getah, kerana golongan berkenaan tidak mungkin dibawa oleh penjajah Inggeris untuk menjadi buruh. Konteks yang menggambarkan suasana dalam kapal itu pula menunjukkan nilai murni golongan tersebut yang memiliki perasaan dan kesediaan hidup bersama tanpa berasa bimbang oleh sebab berlainan taraf atau kasta.

Semua pihak perlu membuat renungan yang rasional dan ilmiah dalam membuat sesuatu rumusan dan perlu menghayati teks sastera dalam konteks wacana sosiobudaya dan sejarah, bukan berdasarkan sentimen sempit yang tidak ilmiah, apatah lagi jika berkaitan dengan perhitungan politik sempit pula.

~Awang Sariyan~

[Gambar ihsan Che Din, rakan Facebook]

Soal Jawab Bahasa (12) - "Dalam" sebagai Kata Sendi dan Kata Hubung


Kata "Dalam" sebagai Kata Sendi dan Kata Hubung

Bolehkah kata sendi nama "dalam" diikuti oleh kata kerja, sebagai contohnya "dalam meningkatkan pencapaian ..."? Ada orang yang mengatakan bahawa kata "dalam" tidak boleh diikuti oleh kata kerja.

~TCL, Pulau Pinang~

Penjelasan

Kata 'dalam' dalam konteks contoh yang sdr. berikan itu bukan kata sendi, tetapi kata hubung. Ada dua kelas kata bagi kata 'dalam', seperti juga bagi kata 'untuk'. Dalam frasa 'dalam hal ini', jelas bahawa kata 'dalam' memang tergolong dalam kelas kata sendi, iaitu kata yang diikuti oleh frasa nama; tetapi dalam konteks yang sdr. nyatakan itu, binaannya bukan frasa, tetapi klausa. Maka kata 'dalam' dalam klausa itu tergolong dalam kelas kata hubung, iaitu sebagai kata hubung komplemen dalam ayat pancangan komplemen seperti:

1. Dalam meningkatkan pencapaian dasar ekonomi negara, kerajaan merancang fasa-fasa pelaksanaan yang bersepadu.

('Dalam meningkatkan pencapaian dasar ekonomi negara' ialah klausa tak-bebas/ayat kecil/anak kalimat bagi klausa bebas/ayat induk/induk kalimat 'Kerajaan merancang fasa-fasa pelaksanaan yang bersepadu'. Klausa "Dalam meningkatkan pencapaian dasar ekonomi negara" menjadi komplemen bagi ayat induk "Kerajaan merancang fasa-fasa pelaksanaan yang bersepadu").

Penggunaan kata 'dalam' itu betul, sama dengan penggunaan kata 'untuk', iaitu:

2. Untuk meningkatkan pencapaian dasar ekonomi negara, kerajaan merancang fasa-fasa pelaksanaan yang bersepadu.

(Kata 'untuk' dalam konteks ayat ini bukan kata sendi tetapi kata hubung komplemen. Klausa "Untuk meningkatkan dasar ekonomi negara" menjadi komplemen bagi ayat induk "Kerajaan merancang fasa-fasa yang bersepadu.").

Kata 'untuk' dan 'dengan' sebagai kata sendi jelas diketahui apabila unsur yang mengikutnya ialah frasa nama seperti 'untuk saudara' dan 'dalam hal ini'.

Sebagai rumusan, penentuan golongan atau kelas kata ada waktunya bergantung pada fungsinya dalam binaan ayat. Dalam kes kata 'dalam' itu, golongannya boleh jadi kata sendi dan boleh juga kata hubung. Maka tidak timbul anggapan bahawa kata itu tidak boleh diikuti oleh kata kerja, kerana kata itu menjadi kata hubung komplemen, bukan kata sendi.

DAMPAK TMK KEPADA BAHASA DAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU


DAMPAK TMK KEPADA BAHASA DAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU

Prof.Dr. Awang Sariyan
(Petikan daripada salah sebuah kertas kerja yang telah dibentangkan dalam seminar)

Isu yang secara khusus perlu dibincangkan apabila kita membicarakan tantangan sezaman kepada bahasa dan pendidikan bahasa Melayu ialah dampak teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Di beberapa banyak bahagian dunia, teknologi maklumat dan komunikasi telah turut mewarnai dan mencorakkan kebudayaan dan kehidupan warga sejagat. Hampir-hampir tidak ada umat di bahagian mana pun di dunia ini yang tidak dirempuh oleh revolusi TMK. Teknologi maklumat dan komunikasi sudah menjadi unsur kehidupan penting bagi kebanyakan umat di dunia.

Di Malaysia, keghairahan dan rasa kebergantungan masyarakat atau sebilangan anggota masyarakat terhadap alat canggih dan moden dalam penyaluran maklumat dan komunikasi, iaitu komputer, tergambar pada ungkapan sebuah iklan di media yang berbunyi “A child without a computer is a child without a future”. Nada iklan itu sama sahaja dengan nada iklan stesen televisyen swasta yang juga berkonsepsikan dasar langit terbuka, iaitu Astro yang berbunyi “I can’t live without it” yang menggambarkan kebergantungan sebilangan anggota masyarakat kepada alat teknologi moden, mungkin hingga sampai pada tahap yang berlebihan.

Dengan memahami bahawa bahasa merupakan pancaran minda dan cita manusia, ungkapan-ungkapan seumpama itu sendiri sudah membayangkan kesan teknologi canggih terhadap pandangan sarwa atau weltanschauung dan kebudayaan masyarakat kita di rantau ini. Daripada segi akidah, kedua-dua ungkapan iklan tadi dapat sahaja memesongkan pandangan sarwa mereka yang tidak menghayatai konsep rahman dan rahim Allah serta qada` dan qadar sehingga nasib masa hadapan seseorang anak dibayangkan gelap sama sekali tanpa komputer, sama halnya dengan andaian bahawa orang tidak dapat hidup tanpa Astro! Ungkapan yang sama nadanya biasa juga kita dengar daripada orang yang sedang bercinta, iaitu “Aku tidak bisa hidup tanpamu; hidup dan matiku hanya untukmu”. Memang kita fahami bahawa kedua-dua ungkapan iklan itu tadi hanya suatu bentuk gimik, tetapi demikianlah gambaran bahawa teknologi canggih begitu berpengaruh dan menjadi bahagian kehidupan penting masyarakat sezaman.

Khusus tentang dampak TMK kepada perkembangan bahasa dan pendidikan bahasa Melayu, fenomena yang jelas berlaku ialah terjadinya kemerosotan fungsi dan keperluan terhadap bahasa Melayu dalam kehidupan masyarakat sehingga kemudian dapat pula menyebabkan merosotnya dan hilangnya keyakinan masyarakat terhadap bahasa sendiri, sebagai akibat dominannya bahasa Inggeris dalam TMK. Dianggarkan bahawa 80% laman web yang ada kini adalah dalam bahasa Inggeris, walaupun diramalkan bahawa peratusan itu akan menurun dengan perkembangan tapak jejaring dalam bahasa-bahasa lain seperti Perancis, Sepanyol, Arab dan Cina (Noriah Mohamed, 2002).

Kebergantungan kepada bahasa Inggeris dalam proses pemerolehan maklumat melalui TMK pada satu segi mengubah persepsi dan penghargaan kepada bahasa sendiri, yang jelas bertentangan dengan fitrah bahasa dan sunatullah tentang kurniaan bahasa bagi setiap bangsa (al-Hujurat, 13; al-Rum, 22 dan Ibrahim, 4). Berlaku hegemoni bahasa Inggeris dalam perkembangan tamadun kita hingga bahasa kebangsaan mungkin sahaja dipandang rendah oleh bangsanya sendiri kerana dianggap bukan bahasa moden, bahasa ilmu, bahasa teknologi dan bahasa orang berdarjat. Timbul kepercayaan bahawa ada satu bahasa agung di dunia yang melaluinya sahaja seluruh umat manusia dapat mencapai kemajuan.

Akhirnya, bahasa kebangsaan menjadi bahasa perhubungan sehari-hari sahaja untuk komunikasi terhad (restricted code) dan tidak berupaya menjadi bahasa komunikasi tahap tinggi (elaborated code) – dengan mengambil istilah Bernstein – apabila tertanam keyakinan bahawa kita memerlukan satu bahasa sejagat sebagai wahana dunia moden dan bahasa kebangsaan tidak lebih sebagai lambang semata-mata. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Singapura merupakan contoh yang jelas di hadapan mata kita. Dalam keadaan sedemikian, iaitu apabila bahasa kebangsaan hanya berfungsi sebagai lambang semata-mata atau paling-paling sebagai bahasa pertuturan sehari-hari sahaja, berlangsunglah fenomena imperialisme linguistik, sekalipun imperialisme itu tidak perlu sampai berpola sama dengan yang berlaku pada zaman penjajahan politik dahulu.

Bahasa kebangsaan kita akan dilabelkan sebagai bahasa yang berdarjat rendah, iaitu bahasa setempat (sebagai lawan bahasa dunia), bahasa kebangsaan (sebagai lawan bahasa antarabangsa), bahasa komunikasi sempit (sebagai lawan bahasa komunikasi luas), bahasa tak menunjang (sebagai lawan bahasa musaadah), bahasa tak lengkap (sebagai lawan bahasa tambahan), bahasa pembatas (sebagai lawan bahasa penghubung), bahasa tertutup (sebagai lawan bahasa dunia) dan bahasa berat sebelah (sebagai lawan bahasa netral), dengan catatan bahawa semua ciri atau label yang muluk itu dimiliki oleh bahasa Inggeris (Phillipson, 1992, Collins, 1996 dan Teo Kok Seong, 2000).

Kepercayaan akan adanya bahasa agung itu mengakibatkan berlakunya krisis keyakinan yang parah pada kalangan pemimpin hingga dasar-dasar kenegaraan yang telah berhasil membantu proses pembinaan negara, seperti Dasar Bahasa Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan diupayakan sungguh-sungguh agar dirobah dengan meletakkan peranan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang mesti diberi keutamaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi dan bidang-bidang lain yang mewakili kehidupan moden.

Pada satu segi lain, kebergantungan kepada bahasa asing menyebabkan berlakunya perubahan secara beransur-ansur dalam tanggapan konseptual dan sistem semantik masyarakat kita tentang beberapa banyak hal, terutama yang berkaitan dengan sistem nilai, pegangan agama, perhubungan kemanusiaan, hukum dan sebagainya yang kesemuanya itu menayangkan pandangan sarwa kita tentang hakikat diri, kehidupan, ketuhananan, dan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Sekularisasi yang mengakibatkan kekacauan dalam sistem kehidupan umat kita pertama-tamanya berlaku melalui bahasa, iaitu penyelewengan konsep yang benar pada istilah-istilah penting yang menayangkan tasawwur Islami. Sekularisasi melalui bahasa dengan mudahnya terjadi apabila konsep-konsep yang benar mengalami proses penafsiran yang salah melalui bahasa yang berlainan latar belakang sistem semantiknya dan budayanya.

Dalam konteks ini, bahasa Inggeris yang belum mengalami proses Islamisasi (Faruqi, 1992) dalam beberapa banyak hal menimbulkan kekeliruan dan kesalahan tafsir tentang konsep-konsep Islam disebabkan kelainan latar budaya dan aqidah yang mula-mula menyaluti kosa kata bahasa itu. Konsep atau faham seperti adil, ilmu, Tuhan, agama, sains, akal, pembangunan, kebudayaan, sastera, sejarah, alam, diri, bahasa, dan banyak lagi yang difahami melalui bahasa Inggeris yang berlatarkan aqidah dan budaya Barat yang berasaskan falsafah Yunani, Rumawi, budaya setempat dan campuran unsur-unsur lain banyak yang menimbulkan kekeliruan dan kekacauan makna dalam pemahaman dan pemikiran sebilangan kalangan yang menerima atau diberi amanah memimpin, baik dalam bidang ilmu, kenegaraan, kebudayaan dan yang lain. Isu sekularisasi bahasa itu telah diketengahkan oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas sejak lebih 30 tahun lampau.

Bayangan tentang dampak negatif TMK kepada perkembangan bahasa Melayu yang saya paparkan di atas jauh daripada maksud untuk kita menutup pintu kepada pemanfaatan TMK dalam proses pemerolehan ilmu dan maklumat. Yang sesungguhnya tersirat di balik pemaparan itu ialah usaha agar bahasa Melayu ditingkatkan penggunaannya dalam TMK melalui pembinaan portal, laman web dan yang lain tentang pelbagai bidang ilmu dan aspek ketamadunan yang lain dalam bahasa Melayu. Dengan demikian, secara beransur-ansur bahasa Melayu dapat menjadi bahasa yang luas penyebarannya melalui internet dan tidak ketinggalan sebagai salah satu sumber ilmu dan maklumat. Usaha tersebut memerlukan iltizam dan kesungguhan sekian banyak pakar ilmu, budaya dan persuratan menghasilkan tulisan dalam bahasa Melayu melalui ruang yang ada di alam maya.