Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Saturday, June 30, 2012

Resolusi Seminar Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan


RESOLUSI SEMINAR BAHASA KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN
GABUNGAN PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA (GAPENA) dengan kerjasama DBP (28 Jun 2012)

1. Mukadimah

Seminar Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan dalam Sistem Pendidkan Kebangsaan yang bersidang pada 28 Jun 2012 di Dewan Bahasa dan Pustaka serta dihadiri oleh 21 pertubuhan kerabat GAPENA serta 20 badan bukan kerajaan (NGO) lain-lain dan tokoh-tokoh perseorangan serta masyarakat awam sejumlah 250 orang telah dengan sebulat suara membuat ketetapan berikut:

2. Ketetapan-ketetapan

I. Bahasa:

i. Persidangan menegaskan bahawa sebarang ulangkaji sistem pendidikan nasional dalam negara mestilah berlandaskan Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukan Perkara 152 - bahasa kebangsaan, Akta 32 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 dan Akta Pendidkan 1961, Akta 550 Akta Pendidikan 1996 yang kesemuanya meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar di dalam sistem pendidikan kebangsaan. Sebarang penyelewengan dari semua peruntukan ini adalah pelanggaran serius undang-undang negara, warganegara yang menganjurkan selain peruntukan ini adalah dianggap sebagai anti-nasional serta penjenayah. Jika pihak kerajaan yang menyeleweng dari peruntukan semua undang-undang mengenai perlaksanaan bahasa ini adalah tidak bertanggung-jawab, melanggar ikrar jawatan mereka dan wajib meletak jawatan dari pemerintahan negara.

ii. Falsafah pendidikan ‘bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaa’ mestilah dilaksanakan dengan sempurna kepada semua murid dan pelajar di dalam semua tahap persekolahan dalam sistem kebangsaan sehingga ke tahap fasih dan cekap. Adalah amat perlu kurikulum ‘bahasa lisan’ diadakan semula untuk memastikan pencapaian kecekapan yang patut dalam kalangan semua warga negara sebagai jatidiri mereka.

iii. Kelulusan bahasa kebangsaan yang cekap mestilah menjadi syarat kelulusan mendapat taraf kewarganegaraan melalui cara ‘pendaftaran’ dan ‘kemasukan’. Kelulusan bahasa lisan yang fasih mesti menjadi syarat sebagai cara mendapat kewarganegaraan mengikut ‘kuat-kuasa undang-undang’ ketika seseorang warganegara mendapat kad pengenalan. Demikian juga kecekapan dalam bahasa Melayu mesti menjadi syarat kenaikan pangkat dalam khidmat awam.

iv. Pengantar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti berlaku di semua tahap pendidikan termasuk tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan pengajian tinggi untuk menjadi bahasa jalinan perhubungan dan interaksi yang mantap dan berkesan di antara warganegara untuk menghapuskan masalah perhubungan dalam pelbagai tindakan resmi dan tidak resmi dan meneguhkan jatidiri.

v. Persidangan menolak usaha membuka sistem pendidikan ‘sekolah antarabangsa’ tanpa kouta, dan menuntut supaya semua pelajar Malaysia yang mengikuti sistem sekolah antarabangsa ini disyaratkan mengikuti Pengajian Malaysia seperti berlaku dalam IPTS dengan mencapai kecekapan dalam bahasa kebangsaan setaraf SPM.

vi. Persidangan dengan sebulat suara menolak sepenuhnya usaha pihak-pihak tertentu untuk menjadi ‘bahasa selain bahasa Melayu’ sebagai asas kemasukan ke dalam maktab perguruan, cadangan mengadakan pusat perguruan bahasa-bahasa lain dan juga tindakan mengeluarkan guru-guru bahasa kebangsaan yang tidak berbahasa mandarin dari sekolah SJKC, kerana segala ini adalah usaha-usaha jalan belakang untuk menegakkan bahasa lain setara dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

vii. Kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka serta Institut Terjemahan dan Buku Negara mesti memperuntukkan kewangan yang cukup bagi membanyakkan penerbitan dalam semua bidang ilmu dalam bahasa Melayu sebagai mengisi keperluan dan menerapkan ilmu ke dalam semua lapisan pendidikan dan masyarakat, dan penerbitan itu mesti dianggap sebagai tanam modal untuk membina bangsa yang berilmu demi kemajuan bangsa dan negara pada masa hadapan seperti berlaku di dalam negara-negara ‘pasaran baru muncul’.

viii. Persidangan memperakukan penubuhan Majlis Pemantauan Bahasa dan Tindakan Bahasa Kebangsaan sebagai badan berautonomi oleh pelbagai badan bukan kerajaan (NGO) di bawah Akta Bahasa Kebangsaan untuk memastikan amalan dan kegunaan bahasa kebangsaan berlaku dengan meluas dan sempurna, pada sebarang masa dan tempat, dalam pelbagai bidang tadbiran, dagangan dan awam sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan Malaysia.

II. Kesusasteraan

i. Pendidikkan kesusasteraan kebangsaan mestilah dipertingkatkan menjadi satu mata pelajaran wajib sebagai usaha meneguhkan pendidikan bahasa Melayu dalam dasar MBMMBI dan meningkatkan kemahiran dan kefasihan dalam bahasa Melayu.

ii. Kementerian Pelajaran Malaysia dituntut menubuhkan mata pelajaran baru bernama ‘Rukunegara’ secara pengajaran ‘modular’ bagi menggantikan mata pelajar ‘tatanegara’, dan kursus baru ini mesti mengandungi mata pelajaran ‘sejarah’, ‘perlembagaan persekutuan’, ‘kesusasteraan’, ‘nilai-nilai dan etika nasional’ dan ‘kebudayaan pelbagai kaum’. Mata pelajaran ini wajib diikuti dalam semua jenis sekolah dari sekolah rendah sehingga ke tahap pengajian tinggi selama 15 tahun pembelajaran dan pengajian untuk memupuk patriotisme, kesatuan bangsa dan hubungan mesra antara pelbagai kelompok kaum bagi membina persefahaman antara kaum atau ‘intercultural understanding’.

III. Kebudayaan

i. Kebudayaan nasional berlandaskan Dasar Kebudayaan Nasional mesti ditafsir dalam bentuk kurikulum untuk menjadi mata pelajaran dalam semua tahap persekolahan di Malaysia untuk memupuk kesedaran kebangsaan, meneguhkan sistem negara dan melahirkan persefahaman antara warganegara Malaysia.

ii. Bentuk-bentuk seni dan budaya kaum-kaum di Malaysia dapat menjadi bahan pengajaran di dalam perlaksanaan mata pelajaran ‘kokurikulum’ dan pengajaran bahasa sebagai landasan estetika dan kesedaran kesenian yang lebih luas dalam kalangan para pelajar dalam semua tahap pendidikan.

iii. Pendidikan seni di sekolah wajib berlandaskan kebudayaan nasional dan penerimaan unsur-unsur dari luar berfungsi untuk memperkaya pencapaian kesenian itu.

Termaktub di Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur
Pada 28 Jun 2012

Datuk Wira Profesor Dr Abdul Latif bin Abu Bakar
Ketua Satu
Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA)
Merangkap Pengarah Seminar

Disampaikan oleh Prof. Datuk Zainal Kling, kepada YB Dr. Puad Zarkashi, Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia.

- Kembara Bahasa -
30 Jun 2012

Wednesday, June 27, 2012

Tantangan terhadap Ilmu dan Pendidikan Berteraskan Risalah Ilahi

Tantangan Terhadap Ilmu dan Pendidikan yang Berteraskan Risalah Ilahi dan Upaya Penyelesaiannya

Oleh Awang Sariyan

[Kertas kerja Seminar Internasional Pendidikan Islam di Soppeng, Sulawesi Selatan anjuran Universitas Islam Makasar dan Yayasan Yathrib, 25 April 2012]

Pendahuluan

Agama Islam yang berkonsepkan “selamat” dan “penyerahan” (makhluk kepada Khaliq) diturunkan Allah SWT sebagai penyempurna segala agama terdahulu untuk menuntun atau membimbing manusia:

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu menjadi agama bagimu.”
(al-Maidah: 3)

Keperluan manusia dibimbing oleh Allah SWT melalui penurunan agama, dengan rasul pilihan, tidaklah lain disebabkan oleh amanah yang telah diberikan-Nya kepada manusia untuk menjadi khalifah-Nya di muka bumi (al-Baqarah: 30).

Dalam menghadapi kemelut tamadun moden yang simpang-perinang dan tampak terarah lebih cenderung kepada kemajuan kebendaan dan kemegahan kuasa pemerintahan dan pengetahuan manusia, Islamlah yang menjadi pilihan satu-satunya untuk manusia mencapai keseimbangan dalam pembangunan dan kehidupan. Asasnya ialah Islam sebagai agama penyempurna memberi manusia manhaj kehidupan yang memiliki ciri keseimbangan dan kesempurnaan (al-Qaradhawi, 1998: 204-205).

Manhaj yang seimbang dan sempurna itu terkandung dalam kalimah as-sirat al-mustaqim (jalan yang lurus) (al-Fatihah: 6). Di samping itu, Allah SWT telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang lebih istimewa daripada umat lain:
Dan demikian, Kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia.”
(al-Baqarah: 143)

Dalam pelestarian Islam sebagai jalan lurus yang seharusnya dapat menjadi acuan segenap aspek kehidupan umatnya, timbul pelbagai tantangan. Tantangan itu lebih tepat dikaitkan dengan masalah umat Islam itu sendiri, bukan masalah yang menyangkut Islam itu sendiri, kerana lunas Islam telah jelas disempurnakan oleh Allah SWT melalui semua wahyu-Nya yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.

Tantangan kepada umat Islam dapat dibahagi kepada dua kategori utama, iaitu cabaran dalaman dan cabaran luaran. Tumpuan harus diberikan kepada cabaran dalaman, kerana cabaran dalam kategori itulah yang sebenarnya yang lebih banyak menentukan jaya gagalnya umat Islam, baik untuk mendepani segala kemelut, mahupun menjadi pemimpin umat manusia seluruhnya. Jadi, perhatian seharusnya diberikan kepada bidang ilmu dan pendidikan, kerana segala tantangan dan masalah yang melanda sesuatu umat, termasuk umat Islam sebenarnya berpunca daripada masalah ilmu dan pendidikan.

Ilmu dan Pendidikan Asas Kebangkitan Islam dan Umat Islam
Islam ialah agama yang amat menitikberatkan ilmu. Ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah S.W.T mengisyaratkan pentingnya ilmu:

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya.”
(al-Alaq: 1-5)

Manusia pertama, Nabi Adam AS dilengkapi ilmu oleh Allah sebagai prasyarat untuk mentadbirkan alam, dengan dikurniai ilmu segala kejadian, melalui penguasaan nama segala kejadian yang ada (beserta sifat, kualiti dan kegunaan setiap benda dan kejadian itu) (al-Baqarah: 31).

Ilmu jualah yang membedakan mutu dan nilai seseorang manusia daripada manusia yang lain:
“Katakanlah: Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?”
(al-Zumar: 9).

Bahkan, tingkat taqwa seseorang kepada Allah ditentukan oleh taraf ilmunya:
“Sesungguhnya orang yang paling taqwa (paling takut kepada Allah) ialah kalangan hambanya yang berilmu.”
(Fathur: 28)
Islam meletakkan hubungan tiga asas yang tidak terpisah untuk menjamin kelangsungan tamadun umatnya, iaitu paduan antara Islam, iman dan ilmu. Islam tanpa iman menyebabkan wujudnya umat Islam yang hanya pada nama, sebahagiannya atas dasar keturunan (dan fenomena ini malangnya berlaku dan dapat disaksikan di beberapa banyak bahagian dunia). Salah satu punca terjadinya hal itu ialah ialah ketiadaan atau kekurangan ilmu dalam kalangan masyarakat berkenaan (sebahagiannya disebabkan penjajahan yang demikian lama oleh kuasa yang sama anti agama secara umum atau anti agama Islam). Demikianlah pula, iman tanpa ilmu dengan mudah menyebabkan berlakunya kesesatan, kerana ilmu ialah imam (pembimbing) kepada iman. Ketiadaan atau kekurangan, atau kekeliruan ilmu yang benar mendatangkan pelbagai musibah kepada umat Islam, baik dalam amalan beragama mahupun dalam kehidupan sehari-hari.
Rumusan yang dapat dibuat ialah bahawa Islam menekankan pentingnya umatnya menguasai ilmu.

Penekanan akan penguasaan ilmu itu pertama-tamanya untuk mengenal Allah sebagai pencipta sekalian kejadian dan segala yang berkaitan dengannya (yang dikenal sebagai Arkan al-Iman atau Rukun Iman), untuk mengetahui dan mengamalkan syariat Islam (segala yang terangkum dalam Arkan al-Islam atau Rukun Islam) dan segala aspek lain kehidupan yang menyeluruh (perihal muamalat, munakahat, jinayat, siasah, akhlak dan yang lain). Selain itu, tuntutan Islam kepada umatnya agar menguasai ilmu berkaitan rapat dengan keperluan mereka memenuhi amanah manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan kemudian untuk menjadi pemimpin umat manusia seluruhnya. Tanpa ilmu, tidak mungkin manusia, khususnya umat Islam dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah:

“Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.”
(al-Zariyat: 56)

Cabaran kepada Umat Islam dalam Bidang Ilmu dan Pendidikan


Antara isu yang berkaitan dengan tantangan dalam bidang ilmu dan pendidikan umat Islam termasuklah:

1. Isu Ilmu Fardhu `Ain dan Fardhu Kifayah

Isu yang paling asas dalam kalangan umat Islam sedunia, termasuk di negara di alam Melayu ialah penguasaan ilmu fardhu `ain dan ilmu fardhu kifayah, yang sama ada tidak memenuhi syarat yang asasi mahupun tidak mencapai keseimbangan dan kesepaduan antara kedua-duanya. Dalam hal fardhu `ain, misalnya, dapat dikesan wujudnya keadaan sebilangan umat Islam yang tidak menguasai ilmu tersebut pada tahap yang sewajarnya, sehingga ilmu tersebut masih tidak beres pada usia yang lanjut. Dengan tidak berniat untuk meremehkan usaha mempelajari ilmu fardhu `ain yang telah tertinggal atau dialpakan pada usia yang lebih muda dalam kalangan orang yang berusia 40-an, 50-an atau malah yang lebih tua daripada itu, dapat kita bayangkan besarnya masalah umat Islam untuk dapat mencapai tahap ilmu yang lebih tinggi, termasuk ilmu yang berkaitan dengan pemikiran dan pengurusan pelbagai masalah umat Islam sezaman.

Dengan keadaan demikian, tumpuan perhatian sejumlah umat Islam tidak beranjak ke tahap peningkatan ilmu yang lebih kompleks. Masih banyak kekeliruan yang berkaitan dengan ilmu tentang amalan asas sebagai orang Islam yang telah mukallaf, sehingga perkembangan ilmu umat Islam dapat dirasakan tersekat. Sebagai contoh mudah, masih agak besar masyarakat umum yang keliru dalam menempatkan ibadah yang wajib dengan yang sunat; sebahagiannya meraikan ibadah yang sunat tetapi meninggalkan yang wajib (contohnya, mengimarahkan masjid pada bulan Ramadhan dengan solat sunat tarawih tetapi menyepikan diri daripada mengikuti kuliah di masjid) atau melaksanakan sebahagian yang wajib tetapi meninggalkan ibadah wajib yang lain (contohnya berpuasa, tetapi tidak solat). Sebahagian punca masalah itu tidak lain daripada kurangnya ilmu.

2. Kelemahan dalam Penguasaan Ilmu Fardhu Kifayah

Isu selanjutnya yang erat kaitannya dengan isu pertama itu ialah kurangnya penguasaan umat Islam kini, berbanding dengan umat bukan Islam dalam bidang ilmu fardhu kifayah, iaitu ilmu yang berkaitan dengan maslahah umum. Pada zaman kegemilangan Islam dahulu, khususnya pada zaman Bani Abbasiyah, umat bukan Islam menjadikan umat Islam sebagai sumber mereka mempelajari dan kemudian mengembangkan ilmu dalam pelbagai bidang, baik bidang sains kemanusiaan mahupun sains tabii. Sarjana Islam seperti Ibnu Khaldun menjadi sumber rujukan sarjana Barat dalam bidang sejarah dan sosiologi, sementara Ibnu Sina, al-Razi, al-Khwarizmi dan sejumlah besar yang lain menjadi sumber inspirasi orang Barat menguasai sains tabii, termasuk perubatan.

Kini, umat Islam pula yang menjadi makmum kepada sejumlah besar sarjana Barat dalam pelbagai bidang, sebahagiannya menjadi pengikut yang taksub dan tidak dapat menilai kebenaran ilmu dan kaedah yang diperkenalkan oleh sarjana Barat itu. Dalam bidang kehidupan yang umum, umat Islam ironisnya lebih bersikap sebagai masyarakt pengguna daripada masyarakat pencipta keperluan hidup, sehingga kreativiti seolah-olah menjadi milik umat lain, bukan milik umat Islam (sebagai umat yang terpilih). Dalam kebangkitan bangsa Jepun, Korea, China, di samping bangsa Barat, kreativiti umat Islam tidak begitu ketara dalam bidang perekaan dan inovasi. Umat Islam masih terus menjadi umat pengguna daripada umat pencipta dan peneroka.

Kedua-dua isu itu tentulah berkaitan dengan sistem pendidikan yang belum berasaskan petunjuk yang telah ada dalam tradisi pendidikan Islam. Ilmu menurut kerangka Islam terbahagi kepada dua katetori yang utama. Yang pertama ialah ilmu fardhu `ain (yang meliputi ilmu tanzil atau ilmu yang diwahyukan). Yang kedua ialah ilmu yang dicari, iaitu ilmu yang diperoleh daripada kajian, pemerhatian, renungan dan sebagainya oleh manusia (the acquired knowledge).

Kategori ilmu yang pertama merupakan teras kerana berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan Allah sebagai pencipta, kepercayaan kepada para Rasul, kitab, para malaikat, hari pembalasan, dan ketentuan Allah. Kategori ilmu yang kedua pula merangkum ilmu yang diperlukan untuk memenuhi keperluan hidup, termasuk untuk memenuhi amanah sebagai pentadbir atau pengurus di muka bumi. Dalam kategori ini terangkum pelbagai ilmu sains kemanusiaan (seperti sosiologi, sejarah, psikologi, pengurusan) dan ilmu sains tabii (seperti kimia, fizik, biologi, perubatan dengan pelbagai cabangnya dan lain-lain).

Umat Islam secara sejagatnya masih belum menguasai kedua-kedua kategori ilmu itu secara bersepadu dan seimbang. Sistem pendidikan sebahagian besar umat Islam masih terbelengggu oleh sistem dualisme, iaitu yang memisahkan ilmu keagamaan daripada ilmu duniawi, dan sebaliknya. Maka lahirnya pengkhususan atau aliran yang mengakibatkan adanya golongan lulusan bidang agama dan golongan lulusan bidang bukan agama (sains, perubatan, undang-undang, pengurusan dan sebagainya). Penguasaan ilmu keagamaan dianggap sebagai pengkhususan golongan tertentu, sehingga golongan yang berada dalam aliran atau pengkhususan ilmu bukan keagamaan seakan-akan tidak disyaratkan menguasai ilmu keagamaan sebagai ilmu teras.

Kesan langsung daripada keadaan tersebut ialah sama ada kosongnya atau kurangnya nilai dan pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan tugas atau kerjaya sejumlah golongan yang bukan lulusan agama. Istilah “jenayah kolar putih” yang merujuk jenayah dalam kalangan profesional dengan jelas membayangkan wujudnya masalah sosial yang berkaitan dengan kekurangan pertimbangan akhlak dalam bidang kerjaya. Bagi yang mempunyai kesedaran kemudian, mereka terpaksa mengqadha’ usaha menuntut ilmu fardhu `ain yang telah terabai sehingga terjadi keadaan “sekatan ilmu” pada mereka yang berkenaan, sebagaimana yang telah saya bicarakan lebih awal.

Oleh sebab perlu menampung kekurangan ilmu fardhu `ain yang kurang sempurna pada peringkat awal, usaha mendalami ilmu bagi mereka terbatas pada hal ehwal yang berkaitan dengan fardhu `ain yang seharusnya telah selesai pada peringkat remaja atau baligh. Namun, sekali lagi saya tegaskan bahawa kesedaran untuk mengqhada’ menuntut ilmu fardhu `ain itu masih tetap terpuji, berbanding dengan orang yang tidak mempunyai kesedaran sedemikian dan terus hanyut dengan kejahilan.
Bagi golongan yang terlatih dalam bidang yang dikenal sebagai “pengajian Islam”, timbul anggapan sesetengah anggota masyarakat tentang penguasaan golongan tersebut dalam bidang penerapan, seperti pengurusan. Lulusan bidang agama seolah-olah tidak mempunyai keterampilan yang setanding dengan lulusan bidang lain, dan dalam sesetengah keadaan memiliki bidang kerjaya yang terhad. Sebilangan mereka menjadi mangsa sistem pendidikan yang dualistik.

Bagaimanapun kekecualian fenomena di atas berlaku dalam kalangan anggota masyarakat yang secara sedar berusaha menyepadukan kedua-dua kategori ilmu itu menurut maratib ilmu yang sewajarnya menurut kerangka ilmu Islam (seperti dengan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan beberapa institusi lain, baik atas daya usaha pemerintah mahupun pihak bukan pemerintah).

Usaha menyepadukan ilmu keagamaan dengan ilmu duniawi telah memperlihatkan hasil yang positif melalui sekolah menengah agama berasrama penuh kelolaan kerajaan dan juga melalui institusi pendidikan bukan pemerintah yang menekankan kesepaduan ilmu. Demikian juga penstrukturan kurikulum yang memadukan bidang agama sebagai pengkhususan utama dengan bidang lain sebagai pengkhususan kedua (sebagaimana yang dilakukan di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya) diharapkan dapat secara beransur-ansur mengatasi kesan dualisme dalam sistem pendidikan. Agenda mengatasi cabaran ilmu dan pendidikan yang tersebut di atas memang telah kian ketara di sebahagian negara umat Islam, tetapi jelas belum menyeluruh dan belum benar-benar memperlihatkan dampak yang seharusnya.

3. Kesan Pengaruh Epistemologi Barat

Tantangan lain yang berkaitan dengan ilmu dan pendidikan menyangkut isu epistemologi atau teori ilmu. Lebih awal tadi ada saya bayangkan bahawa sebilangan anggota masyarakat Islam, khususnya kalangan sarjana, terpukau oleh pelbagai teori dan kaedah yang dikemukakan oleh sarjana Barat, sehingga mereka itu dianggap imam besar yang teori dan kaedahnya diterima bulat-bulat dan dikembangkan dalam kalangan masyarakat Islam tanpa penapisan atau penilaian.

Dalam tulisan saya (2007 dan 2010), saya merumuskan krisis dalam bidang epistemologi Barat sebagai yang berikut:

• lebih cenderung untuk berkonflik daripada untuk mengusahakan pemaduan antara fahaman (seperti antara preskriptisme dengan deskrptifisme);

• terpengaruh oleh pengasingan atau pemetakan unsur-unsur tertentu yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan (seperti sumber ilmu yang disandarkan mutlak pada pancaindera dan sumber lain seperti intuisi dianggap tidak ilmiah)

• lebih cenderung menghormati dan meraikan sesuatu yang lebih baharu (teori, konsep dsb.) daripada yang sedia ada, sehingga pada peringkat yang ekstrem bidang ilmu diperlakukan seolah-olah sebagai fesyen;

• kehilangan matlamat yang jelas dan hakiki dalam keasyikan dan zauq melaksanakan kerja ilmiah.

• kepercayaan bahawa ilmu berubah terus-menerus dan tiada kebenaran yang pasti.

Kenyataan yang tidak dapat ditolak dalam perkembangan kegiatan ilmiah, bahkan dalam hampir seluruh kehidupan manusia ialah besarnya pengaruh kebudayaan Barat, yang mula tumbuh dalam zaman Yunani beberapa abad sebelum Masihi kepada kebudayaan manusia sedunia, termasuk masyarakat Islam. Dapat dikatakan bahawa seluruh bidang ilmu, baik ilmu sains tabii mahupun ilmu sains kemanusiaan disandarkan pada tradisi ilmu Barat, termasuk dalam hal epistemologi. Tradisi ilmu yang kukuh dalam zaman gemilang Islam, terutama dalam zaman Abbasiyah, sejak diambil alih oleh kebudayaan Barat hampir-hampir tidak kelihatan kesannya dalam perkembangan ilmu di dunia. Hanya sesudah timbul gerakan pengislaman ilmu yng secara nyata bermula pada tahun 1970-an, barulah tampak sedikit perkembangan ilmu yang berasaskan epistemologi dan kerangka falsafah Islam.

Oleh sebab hampir keseluruhan perkembangan ilmu sedunia hingga kini dapat dikatakan berteraskan kerangka falsafah kebudayaan Barat, termasuk aspek epistemologinya, maka ada baiknya lebih dahulu diberikan gambaran secara ringkas inti sari falsafah Barat yang secara langsung mempengaruhi epistemologi dan perkembangan ilmu sedunia.

Falsafah Barat yang diasaskan oleh orang Yunani sejak 600 tahun sebelum Masihi di Miletus di pantai timur laut Aegean bertitik tolak daripada semangat untuk memahami alam di sekeliling manusia dan alam dalam diri manusia sendiri (White, 1991: iv). Pada para pemikir Yunani purba, falsafah merupakan bahagian penting kehidupan manusia kerana falsafah berkaitan dengan tiga soal asas, iaitu apakah hakikat alam di sekeliling manusia, bagaimanakah fikiran manusia bekerja, dan apakah jalan mencapai kebahagiaan. Matlamat praktis falsafah ialah memahami isu isu asas yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dengan akal menjadi alat utama untuk melaksanakan penyelidikan falsafah itu. Demikianlah maka sejarah perkembangan falsafah Barat dari zaman kuno yang diwakili oleh orang Yunani ke zaman pertengahan, dan kemudian ke zaman moden ditandai oleh kegiatan akal untuk mencari dan memahami hakikat diri dan alam di sekitarnya.

Usaha manusia Barat mencari hakikat itu dapat dilihat dalam bidang yang dikenal sebagai metafizik, epistemologi, etika, logika, dan falsafah politik (White, 1991: 13 14). Metafizik yang disebut oleh Aristotle sebagai "falsafah pertama" menggarap isu isu asas seperti hakikat, kewujudan, kemanusiaan, kebebasan lawan ketentuan, dan sebagainya. Bidang ini dikenal juga sebagai teori hakikat kewujudan. Hal ini sesuai dengan etimologi kata metafizik daripada bahasa Latin (meta bererti belakang; oleh itu metafizik berkaitan dengan apa apa yang ada atau dipercayai ada di belakang sesuatu) (Sidi Gazalba, 1974: 70).

Epistemologi (daripada kata episteme yang bererti ilmu dan logos yang bererti kajian atau sains) ialah bidang falsafah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan konsep konsep yang berkaitan dengannya. Bidang ini dikenal juga sebagai teori ilmu. Sementara itu, etika yang dikenal sebagai falsafah moral ialah bidang yang berkaitan dengan isu benar, salah, dan aspek aspek lain yang berkaitan dengan penilaian tingkah laku manusia. Selanjutnya, logika ialah bidang falsafah yang mengkaji alasan dan struktur hujah, dan menjadi asas setiap penyelidikan falsafah. Akhir sekali, falsafah politik merangkum isu isu yang timbul dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, termasuk isu kekuasaan politik, utopia, keadilan, dan masalah pengharmonian antara kebebasan dengan tanggungjawab.

Inti sari falsafah Barat yang berkisar di sekitar lima bidang itu tergambar dalam sejarah falsafah Barat dari zaman awal hingga zaman moden. Albert William Levi (1991) membahagi sejarah falsafah Barat kepada empat zaman, iaitu:

• falsafah zaman silam atau kuno (zaman aristokrat);
• falsafah zaman pertengahan (zaman paderi);
• falsafah zaman moden (zaman gentleman);
• falsafah kontemporari (zaman profesional).

Pembahagian Levi itu membayangkan evolusi falsafah Barat yang bermula dengan peneguhan sistem aristokratik dalam zaman Yunani lalu berkembang kepada penguasaan gereja Roman dalam zaman pertengahan (abad 5 15 M.), dan selanjutnya kepada kemajuan sains dalam zaman moden yang bermula pada abad ke 17.

Menurut analisis Levi (1991: 449), keempat empat zaman itu menayangkan sejarah dan situasi politik, agama, sains, dan semantik yang dilalui oleh masyarakat Barat dari zaman kuno hingga zaman moden. Falsafah zaman kuno yang dicetuskan oleh Plato, yang dianggap oleh Whitehead sebagai pencetus dan pemuka citra falsafah Barat melalui ungkapan "keseluruhan tradisi falsafah Barat ialah siri nota kaki kepada Plato" (Levi, 1991: 3), menimbulkan soalan "Bagaimanakah aristokrasi dapat dipulihkan?" Saint Thomas Aquinas yang mewakili zaman falsafah gereja pula menimbulkan soalan "Bagaimanakah gereja Roman dapat mencapai kejayaan?" dalam rangka menyediakan institusi serta ideologi yang memungkinkan tercapainya kemapanan sosial secara teokratik. Selanjutnya, falsafah zaman moden yang diwakili oleh Rene Descartes mengajukan soalan "Bagaimanakah sains dapat berkembang maju dan mencapai kepastian?" sebagai upaya membebaskan falsafah dan pemikiran daripada belenggu paderi ke tangan cendekiawan dengan premis kerjanya berdasarkan kuasa akal dan diri, bukan Tuhan dan ciptaan-Nya.

Betrand Russell (1993) pula membahagi sejarah falsafah Barat kepada tiga zaman, iaitu:

• falsafah purba yang meliputi zaman pra Socrates (mazhab Miletus, Pythagoras, Heraditus, Parmenides, Empedocles, Anaxygoras, ahli atom, dan Protagoras), zaman Socrates, Plato, dan Aristotle, dan zaman pasca Aristotle (aliran cynic dan sceptic, fahaman Epicurus, fahaman Stoik, dan Plotinus);

• falsafah Katolik yang meliputi zaman paderi (agama Kristian sepanjang empat abad yang pertama, doktor doktor gereja, iaitu Saint Arubrose, Saint Jerome, Saint Augustine, dan Pope Gregory) dan zaman ahli mazhab (zaman gelap sistem pemerintahan Paus, John The Scot, pembaruan gereja pada abad ke 11, Saint Thomas Aquinas, mazhab Franciscan, dan zaman gerhana Paus).

• falsafah moden dari zaman pembaruan hingga zaman Hume (zaman pembaruan Itali, Machiavelli, Erasmus dan More, islah Katolik, kebangkitan sains, Francis Bacon, Leviathan Hobbes, Descartes, Spinoza, Leibniz, Liberalisme berfalsafah, teori ilmu Locke, falsafah politik Locke, Berkeley, dan Hume) dan dari zaman Rosseau hingga kini (gerakan Romantik, Rosseau, Kant, aliran pemikiran abad ke 19, Hegel, Byron, Schopenhauer, Nietzshe, golongan utilitarian, Karl Marx, Bergson, William James, John Reney, dan falsafah analisis logika).

Zaman falsafah purba yang mengalami ketidaktentuan tentang hal hal yang berkaitan dengan teologi dan kosmologi bermula dengan ahli ahli falsafah mazhab Miletus seperti Thales, Anaximender, dan Anaximenes yang spekulasinya bersifat saintifik kepada mazhab falsafah di Itali Selatan yang lebih bersifat keagamaan, dengan Pythagoras sebagai pemukanya; kemudian kepada falsafah keagamaan dan politik (ketaatan kepada negara) yang diwakili terutamanya oleh Socrates, Plato, Aristotle di satu pihak dan golongan Stoik (yang lebih mementingkan hubungan ruh dengan Tuhan lebih daripada hubungan rakyat dengan negara; dan diakhiri oleh Plotinus yang memulakan metafizik Tritunggal Suci (Holy Trinity).

Falsafah Katolik yang menandai tahap kedua evolusi falsafah Barat memperlihatkan konflik antara tugas kepada Tuhan dengan tugas kepada negara dalam bentuk pertentangan antara gereja dengan raja. Pada zaman ini kehidupan intelek diisi oleh kaum paderi. Tempoh keagungan pertama falsafah Katolik dikuasai oleh Saint Augustin sementara tempoh kedua diakhiri oleh Saint Thomas Aquinas. Dari abad ke 4 sehingga abad ke 14, kaum paderi memonopoli falsafah secara mutlak dan dengan itu falsafah ditulis berdasarkan sudut pandangan gereja (Russell, 1993: 362).
Tahap ketiga evolusi falsafah Barat, iaitu falsafah moden ditandai oleh kebangkitan sains yang secara nyata dipelopori oleh Rene Descartes yang di samping menjadi ahli falsafah merupakan ahli matematik dan ahli sains juga. Dalam falsafah, perhatian Descartes tertumpu kepada diri individu dan peranan akal, yang diungkapkannya sebagai "Corgito, ergo sum" ("saya berfikir kerana itulah diri saya"). Dalam hal pengasasan epistemologi Barat moden, Descartes mengemukakan kaedah kesangsian (kesangsian Cartesian) yang ternyata menjadi asas falsafah ilmu dan perkembangan ilmu orang Barat sehingga kini yang menjelma dalam bentuk fahaman subjektivisme, relativisme, dan bahawa tidak ada kebenaran yang mutlak dan muktamad.

Perbincangan tentang inti sari falsafah Barat yang jauh lebih bererti daripada perbincangan tentang perkembangan evolusi falsafah Barat ialah yang berkaitan dengan hasil kegiatan berfalsafah orang Barat dalam pengutaraan asas pemikiran tertentu yang berpengaruh sebagai kerangka falsafah dan pemikiran umat sedunia, tidak terkecuali umat di dunia Islam. Pemahaman akan kerangka falsafah dan pemikiran Barat yang berpengaruh ini penting dalam konteks membebaskan falsafah dan pemikiran umat Islam daripada kerangka falsafah Barat yang tidak cocok dengan pandangan sarwa atau weltaanschauung Islam. Dalam rangka melaksanakan gagasan pengislaman ilmu, kesedaran dan pemahaman akan kerangka falsafah Barat yang dominan dalam perkembangan ilmu dan sistem pendidikan umat Islam perlu dijadikan titik tolak strategi.

Hasil langsung kegiatan berfalsafah orang Barat dalam konteks pembinaan kerangka falsafah dan pemikiran yang mendasari segala kegiatan intelektual dan ilmiah sehingga kini ialah munculnya fahaman rasionalisme, empirisisme, dan positivisme. Rasionalisme dan empirisisme menjadi dua paksi asas ilmu yang berada pada dua ekstrem dalam tradisi ilmiah Barat, sehingga tidak ada ilmu yang dibincangkan dengan tidak berasas atau bersandar pada dikotomi salah satu fahaman itu. Sementara itu, positivisme merupakan suatu bentuk empirisisme tulen (pure empiricism) yang bermula dengan pengalaman sebagai asas ilmu tetapi sesudah memperoleh teori dan kaedah tertentu persoalan metafizik tidak dianggap penting lagi (Alparslan, 1994: 8).

Rasionalisme ialah fahaman bahawa sekurang kurangnya sebahagian ilmu manusia bersumber daripada akal tanpa bantuan deria, dan oleh itu manusia dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat dinyatakan oleh deria (Wolff, 1992: 29). Bibit fahaman ini telah bermula pada zaman Plato sehingga beliau disebut sebagai orang yang pertama dalam sejarah yang berusaha memberikan penerangan yang sistematik tentang struktur akal atau mental (Hase, 1992: 91). Beliaulah yang mempelopori doktrin bahawa "... tidak ada apa apa yang wajar disebut `pengetahuan' yang dapat diperoleh daripada deria, dan bahawa pengetahuan yang sebenarnya berkaitan dengan konsep" (Russell, 1993: 182). Dalam teori ideanya, Plato membedakan pengetahuan daripada pendapat, dengan menegaskan bahawa pengetahuan tidak mungkin salah, sedang pendapat mungkin saja salah. Satu lagi aspek penting teori idea Plato ialah bahawa sesuatu yang ketara (apparent) hanya merupakan tanggapan yang berasaskan idea atau bentuk unggul. Dengan kata-kata lain Plato mendasarkan tanggapan tentang sesuatu pada konsep. White (1991: 337 341) merumuskan rasionalisme Plato sebagai yang berikut:

• Terdapat persamaan dan pertalian antara falsafah dengan matematik dalam mencapai kebenaran;

• Selain alam fizikal yang dapat ditanggap oleh indera, ada dimensi lain tentang hakikat yang dapat ditanggap hanya oleh akal;

• Alam tampak penuh dengan objek objek matematik yang disebut Plato bentuk bentuk. Bentuk sukar dinyatakan dengan beberapa patah kata kerana sifatnya yang bukan benda, model unggul sesuatu yang wujud, dan abstrak. Bentuk mewakilibukan saja benda konkrit bahkan juga sifat seperti keadilan, kecantikan, dan kebaikan;

• Ilmu tentang bentuk merupakan sebenar benarnya ilmu dan ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh akal. Maklumat yang diperoleh oleh deria rendah martabatnya kerana bersifat sementara dan berubah terus, sedang ilmu daripada akal memenuhi ciri kebenaran (truth), kekekalan (permanence), kemantapan (stability), ketahanan (duration), dan ketentuan (certainty).

Rasionalisme mendapat garapan yang lebih mendalam, sistematis, dan utuh di tangan Rene Descartes (1596 1650 M.) pemuka falsafah moden Barat, khususnya yang berkaitan dengan konsep ilmu, sehingga epistemologi atau teori ilmu terangkat menjadi tumpuan kajian falsafah (White, 1991: 341). Pendekatan Descartes menjadi ikutan sejumlah ahli falsafah ternama dalam pemecahan soal bagaimana akal manusia bekerja sebagai alat yang menghasilkan ilmu. Pendekatan Descartes yang mempengaruhi sebilangan ahli falsafah Barat dikenal sebagai "Kesangsian Radikal" (Radical Doubt). Kata radikal merujuk kepada kesangsian yang asas dan juga yang ekstrem, kerana bagi Descartes, kebenaran mestilah pasti dan tidak goyah. Tidak boleh ada sama sekali kesangsian, walaupun sedikit, dalam akal; sesuatu idea perlu ditolak jika timbul kesangsian (White, 1991: 342).

Sebagai lawan rasionalisme yang berteraskan akal, empirisisme ialah fahaman yang menegaskan bahawa semua pengetahuan manusia bersumber daripada bukti atau pengalaman deria yang lima, dan bukan hasil operasi akal (Wolff, 1992: 29 dan White, 1991: 348). Kalau bibit rasionalisme telah tersemai sejak Plato, maka bibit empirisisme telah bermula lima abad sebelum Masihi juga, iaitu pada zaman Aristotle apabila timbul ungkapan "Tidak ada yang dapat difahami kalau tidak terlebih dulu kita tangkap dengan pancaindera" (Scruton, 1989: 18). Gagasan Aristotle kemudian mempengaruhi falsafah pada Zaman Paderi selama dua abad (abad ke 11 dan 12 M) dengan tokohnya yang terkenal ialah Saint Thomas Aquinas. Dalam zaman falsafah moden Barat, fahaman itu digarap dengan lebih mendalam dan sistematis oleh John Locke (1632 1704 M) dan ahli ahli falsafah yang sealiran dengannya.
Dua rukun empirisisme ialah:

• Ilmu datang melalui deria;

• Fakta mesti dapat diperhatikan dan diuji (observable and testable). Pemerhatian yang tidak memenuhi dua ciri ini dianggap palsu dan bukan ilmu yang tulen.
(White, 1991: 348)

Golongan empiris menolak pegangan golongan rasionalis atas dasar bahawa ilmu yang berasaskan pendekatan rasional tidak memberikan sesuatu yang baru, sebaliknya ilmu empiris menghasilkan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya.

Asas yang membedakan kedua dua pendekatan itu ialah bahawa golongan rasionalis menghasilkan penyataan analitis (analytic statements) sementara golongan empiris menghasilkan penyataan sintesis (synthetic statements) (White, 1991: 348 350). Yang dimaksudkan penyataan analitis ialah penyataan yang memberikan sifat kepada sesuatu dan bahawa sifat itu sedia implisit dalam takrif objek atau konsep itu, misalnya "satu segi sama mempunyai empat sisi" atau "Orang bujang ialah orang yang belum kahwin". Penyataan sintesis pula memberikan sifat kepada sesuatu, tetapi sifat itu di luar takrif benda atau konsep yang berkenaan, misalnya "Kertas ini putih", dengan sifat putih bukan sifat yang sedia terkandung dalam takrif kertas (kerana kertas dapat berbagai bagai warnanya).

John Locke, ahli falsafah Inggeris yang terkenal dengan Teori Perjanjian Masyarakat (Social Contract) menolak gagasan bahawa akal dapat menanggap pati semesta yang tidak nyata dan bahawa akal telah dilengkapi idea nurani (innate ideas), kerana menurutnya akal tidak lain daripada sehelai kertas kosong yang kemudian menerima tulisan ilmu dari dunia di luarnya. Setiap sesuatu yang ada dalam akal ialah hasil pengamatan (dengan deria) atau refleksi (pemikiran tentang pengamatan). Pandangan Locke ini diperkukuh oleh seorang lagi ahli empirisisme David Hume yang percaya bahawa objek objek di dunia menghasilkan kesan (impressions) dalam akal yang jika berkekalan menjadi idea (White, 1991: 351). Kesan rasionalisme dan empirisisme dalam konteks falsafah bahasa dan pendidikan bahasa akan dihuraikan kemudian.

Epistemologi Islam dapat difahami dengan mendalami bidang falsafah Islam kerana epistemologi merupakan salah satu bahagian kajian falsafah. Istilah falsafah Islam membangkitkan kontroversi dalam kalangan sesetengah sarjana Islam, khususnya yang bersangkutan dengan etimologi kata falsafah itu sendiri dan juga kandungan bidang itu. Kedua dua isu yang menimbulkan kontroversi itu saling berkaitan. Sebagaimana yang telah diuraikan lebih awal, kata falsafah dalam bahasa Arab merupakan kata serapan daripada bahasa Yunani philosophia yang bererti `cinta akan hikmah atau kebijaksanaan'. Tradisi falsafah Yunani yang menjadi tunjang falsafah Barat memancarkan pandangan hidup orang Yunani dalam aspek teologi, kosmologi, dan etika atau aksiologi yang menurut pandangan Islam meraba raba dan senantiasa dalam pencarian yang tidak berkesudahan. Ketidakserasian konsep falsafah Yunani yang lebih disebabkan oleh kandungannya yang bertentangan dengan asas asas aqidah Islam dalam beberapa hal (seperti yang akan diuraikan kelak) menyebabkan timbul keberatan pada sebilangan sarjana Islam untuk menerima istilah falsafah Islam.

M. Saeed Sheikh (lihat Zakaria Stapa dalam Ibrahim Abu Bakar, 1994: 7), misalnya, dengan tegas membedakan istilah falsafah muslim daripada falsafah Islam. Falsafah muslim mungkin saja bersifat tidak Islam apabila, misalnya, ahli ahli falsafah yang beragama Islam berusaha menyesuaikan falsafah mereka dengan falsafah yang berakar umbi dalam kebudayaan Barat. Demikianlah, citra falsafah yang disebut falsafah Islam pada peringkat awalnya memang ditandai oleh upaya menerapkan falsafah Yunani, khususnya Platonisme, Neo Platonisme, dan Aristotelisme. Inilah yang diusahakan oleh tokoh tokoh yang dikenal dalam sejarah sebagai falasifah, iaitu ahli falsafah Islam, misalnya al Kindi, al Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd (Zakaria Stapa dalam Ibrahim Abu Bakar, 1994: 1 2; Mahmud Hamdi Zaqzuq, 1993: 3 6; Shariff, M.M. 1992), sedang falsafah yang dikembangkan dengan berasaskan falsafah Yunani itu dipertikaikan, ditolak, atau malah dikafirkan oleh setengah setengah sarjana Islam. Tokoh yang paling keras menganggap falsafah yang berasaskan falsafah Yunani itu sebagai sesat ialah al Ghazali (1058 1110 M) yang melalui karya seperti Tahafut al Falasifah (Kekacauan Ahli Falsafah) dan Al Munqidh Min al Dalal (Pembendung Kesesatan) memperlihatkan asas asas kesesatan aliran falsafah itu (lihat Mahmud Hamdi Zaqzuq, 1993: Pendahuluan dan 3 6). Dalam Tahafut al Falasifah Al Ghazali mengemukakan 20 kesalahan aqidah dalam falsafah yang dianut oleh al Farabi dan Ibn Sina, serta ahli ahli falsafah yang lain, dan tiga yang paling besar ialah:

• Alam ini qadim dan azali;

• Allah hanya mengetahui perkara perkara yang umum atau universal (al kulliyat) dan tidak mengetahui perkara perkara yang khusus (al juz'iyat);

• Jasad manusia tidak dibangkitkan semula pada hari Kiamat; hanya roh yang akan menerima pembalasan.
(Zakaria Stapa dalam Ibrahim Abu Bakar, 1994:2 dan Mahmud Hamdi Zaqzuq, 1993: 17)

Jelas bahawa yang menjadi keberatan sarjana sarjana Islam yang berusaha menjaga kemurniaan aqidah dan syariah Islam ialah aliran falsafah yang bernafaskan falsafah Yunani, sehingga falsafah sedemikian menurut M. Saeed Sheikh hanya layak disebut falsafah muslim kerana kebetulan dikembangkan oleh ahli ahli falsafah yang menganut agama Islam, tetapi belum mencapai konsep falsafah Islam. Apakah falsafah Islam? Menurut M. Saeed Sheikh, falsafah Islam mesti ditakrifkan sebagai upaya menerjemahkan dan membina semula pelbagai wawasan metafizik yang terdapat dalam al Qur'an dengan menggunakan bahasa dan gaya falsafah yang tidak terdapat di dalamnya sebarang unsur muhibah terhadap sesuatu yang tidak Islam (Zakaria Stapa dalam Ibrahim Abu Bakar, 1994: 7 8).

Dengan lebih mendalam, Alparslan (1994) menakrifkan konsep falsafah Islam sebagai "konsep saintifik yang muncul daripada pandangan hidup Islam, tetapi sebagai unjuran daripadanya, secara langsung melalui skema konsep saintifik Islam". Berasaskan takrif tersebut, beliau menggariskan tiga faktor yang mencirikan konsep falsafah Islam, iaitu:

• pandangan hidup Islam sebagai perspektif yang seluas luasnya dan sebagai asas falsafah;

• skema konseptual saintifik sebagai asas yang bersifat langsung dan rapat, yang dengannya ahli falsafah melaksanakan kegiatan kegiatannya;

• kegiatan falsafah itu sendiri yang dilaksanakan melalui istilah istilah khusus yang disebut skema konsep saintifik yang khusus.

Faktor pertama, iaitu pandangan hidup merupakan suasana latar bagi kewujudan falsafah Islam. Pandangan hidup Islam yang melatari falsafah Islam dirumuskan oleh al Attas (1978: 41 42) melalui konsep pengislaman sebagai pembebasan manusia daripada kekangan tahayul, dongeng, animisme, tradisi budaya pribumi, dan sekularisme terhadap akal dan bahasanya. Oleh itu, segala kegiatan saintifik falsafah terlaksana dalam lingkungan suasana latar yang berasaskan pandangan hidup tersebut. Faktor kedua, iaitu skema konsep saintifik dikenal sebagai "konteks" falsafah Islam. Tatanama yang dihasilkan oleh sarjana Islam dengan berlandaskan pandangan hidup Islam melahirkan skema konsep saintifik Islam yang berbeda daripada skema konsep saintifik Barat. Mana mana kegiatan falsafah yang tidak berasaskan skema konsep saintifik Islam tidak dapat diterima sebagai hasil falsafah Islam. Antara skema konsep saintifik Islam yang penting termasuklah konsep ilmu, kebenaran, sains, penyataan saintifik, teori, dan kaedah (Alparslan, 1994: 27). Akhirnya, faktor ketiga, iaitu skema konsep saintifik yang khusus ialah hasil penyelidikan sarjana dalam bidang masing masing yang bersifat khusus untuk bidang ilmu yang tertentu, tetapi kesemuanya tetap dalam kerangka pandangan hidup dan skema konsep saintifik Islam tadi. Sebagai contoh, konsep konsep dalam disiplin sains tabii mungkin berlainan daripada konsep konsep dalam sains sosial; namun kelainan itu semata mata bersebab daripada kelainan bidang tetapi tetap berasaskan skema konsep saintifik yang sama dalam hal ilmu, kebenaran, keadilan, teori, kaedah dan sebagainya.

Sejajar dengan kenyataan bahawa pandangan hidup Islam melatari falsafah Islam, Seyyed Hossein Nasr (1989) menegaskan ciri falsafah Islam sebagai suatu ilmu tabii yang merujuk serta berdasar pada tauhid sebagai doktrin induknya. Dengan sendirinya falsafah yang berlandaskan skeptisisme atau kesangsian yang menjadi kegiatan ego diri manusia untuk melampaui ilmu Tuhan tidak dapat diterima sebagai falsafah Islam. Bahkan tafsiran "keislaman" ahli falsafah muslim yang jelas terjerat oleh falsafah Barat seperti yang dilakukan oleh Iqbal, menurut S.H. Nasr masih tetap di luar konsep falsafah Islam (Nasr, 1989: 4). Senario falsafah menurut perspektif Islam tidak sesuai lagi disempitkan kepada konsep falsafah yang diamalkan oleh orang Yunani atau ahli ahli falsafah Barat moden seperti Descartes, Leibnitz, Locke, Hume, Kant, dan Hegel, ataupun falsafah yang melahirkan aliran pemikiran eksistensialisme, positivisme, dan mekanisme.

Bahkan falsafah Islam yang sering dikaitkan dengan Ibn Sina dan al Farabi itu pun belum sesungguhnya memenuhi konsep falsafah Islam sejati. Seperti kata Mahsin Mahdi (lihat Zakaria Stapa dalam Ibrahim Bakar, 1994: 9 10), falsafah Islam yang berasal usulkan tradisi Yunani sudah berupa suatu persoalan sampingan saja; pelbagai gantian telah dikemukakan sebagai pilihan yang lebih baik untuk mengisi falsafah Islam, iaitu teologi Islam, perundang undangan Islam, tasawuf Islam, dan sebagainya sehingga sekalian mutakallimin (ahli ilmu kalam atau teologi), ahli sufi, fuqaha, muhadithun (ahli hadith) merupakan pemikir yang sah untuk digelar sebagai ahli falsafah Islam. Seyyed Hoesein Nasr (1987: 3 4 dan 21 25) memperkukuh pandangan itu dengan mengungkapkan bahawa yang difahami sebagai falsafah itu bukan semata mata falsafah menurut perspektif Barat, bahkan wujud juga dalam segala ilmu Islam yang lain seperti tafsir, hadith, kalam, usul fiqh, tasawuf, sains tabii, matematik, kosmologi, kesenian, psikologi, sains sosial, dan sains politik. Sesungguhnya konsep falsafah yang difahami umum, iaitu falsafah menurut kerangka atau skema pemikiran Barat itu merupakan kesan gerakan orientalisme yang menyemaikan kepercayaan melalui bidang ilmiah dengan teori kebangsaan12 bahawa Islam tidak mampu melahirkan ilmu falsafahnya sendiri melainkan mencedok falsafah tradisi Yunani (Mahmud Hamdi Zaqzuq, 1989: 84 89).

Daripada sudut penggunaan akal sebagai asas berfalsafah, tidak ada agama mana pun yang meletakkan akal manusia begitu tinggi kecuali agama Islam (Mahmud Hamdi Zaqzuq, 1989: 86). Allah memuliakan manusia dan melebihkannya daripada makhluk Nya yang lain dengan mengurniakan akal. Agama Islam meletakkan akal sebagai asas aqidah dan pertanggungjawapan manusia. Mengabaikan penggunaan akal dianggap sebagai satu kesalahan atau satu dosa. Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surah al-Mulk, ayat 10 11. Jelas bahawa al Quran menyeru manusia supaya menggunakan akal fikirannya dan hal ini akan dihisab kelak, sesuai dengan penegasan al Quran dalam Surah al Isra’, ayat 36.

Dengan tegas Islam menolak taklid secara melulu dan sebaliknya mewajibkan penggunaan akal fikiran dalam segala hal yang bersangkutan dengan aqidah dan syariah Rasulullah S.A.W. menurut riwayat al Tarmizi bersabda, "Jangan kamu menjadi pengikut buta." Dalam konteks inilah Taha Jabir al Alwani (1993) menegaskan ijtihad sebagai keperluan mutlak dalam memastikan kelangsungan hidup syiar Islam. Di samping itu Islam menolak segala bentuk khurafat, sihir, tilik menilik, dan segala perbuatan yang tidak bersandar pada akal yang terpimpin. Inilah asas yang memungkinkan terbentuknya tamadun dan pemikiran Islam yang menurut al Attas berasaskan intelektualisme dan rasionalisme (1965, 1972, dan 1979).

Dalam konteks pengembangan falsafah sebagai suatu disiplin ilmu, al Quran menyeru manusia menyelidik sekalian yang ada di langit dan di bumi serta yang ada pada diri manusia sendiri untuk mengenal hakikat kebenaran. Salah satu ayat al Quran yang berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Surah Fussilat ayat 53 (“Kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada mereka, di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa al-Qur`an itu adalah benar.”) dan pada . Jika kita pertalikan persoalan pokok yang digarap oleh ahli ahli falsafah sejak zaman awal, iaitu yang berfokus pada hakikat alam dan hakikat diri, jelas bahawa Islam memang menganjurkan penelitian yang sedemikian.

Berkaitan dengan doktrin falsafah, al Quran menyajikan aspek aspek yang sempurna, iaitu meliputi hal ehwal duniawi dan hal ehwal ukhrawi. M.M. Shariff (1994) dalam kupasannya tentang doktrin falsafah dalam al Quran menggariskan aspek aspek yang berikut:

• Hakikat muktamad (Allah dan sifat sifat Nya).
• Tuhan dan alam.
• Hubungan Tuhan dengan manusia.
• Hakikat ruh.
• Teori ilmu (epistemologi).
• Kuasa manusia.
• Kebebasan manusia.
• Perihal mati.
• Hidup sesudah mati.

Jelas bahawa cakupan falsafah Islam tidak terkeluar daripada perkara perkara dasar yang berkaitan dengan aqidah. Inilah yang membedakan falsafah Islam daripada falsafah Barat.

Khusus tentang epistemologi Islam, beberapa prinsip yang penting tentang ilmu dapat dirumuskan daripada huraian Jurjani dalam kitabnya Ta`rifat (Muhammad Zainy Uthman, 1989) seperti yang berikut:

• Ilmu didasarkan pada pegangan (iktikad) yang teguh, bertepatan dengan hakikat.

• Tibanya rupa sesuatu pada akal (al-Attas mengungkapkannya sebagai “ketibaan makna pada diri”).

• Ilmu merupakan suatu sifat yang ada pada diri manusia yang membolehkannya mendapat dan mengenal kulliyat dan juz`iyyat.

Tentang sumber ilmu pula, kitab Aqaid al-Nasafi yang menjadi sumber rujukan utama Ahli al-sunnah wal-Jamaah menetapkan tiga sumber utama ilmu, iaitu pancaindera yang lima, khabar yang sadiq atau benar dan akal. Jelas bahawa menurut epistemologi Islam, asas untuk merumuskan sesuatu ilmu (termasuk dapatan dan analisis kajian) tidak disandarkan semata-mata pada pancaindera sebagaimana yang begitu ditekankan dalam epistemologi Barat. Dalam tradisi ilmiah masyarakat Islam kini, penekanan yang berlebihan pada pancaindera sebagai sumber ilmu amat ketara, selaras dengan falsafah empirisme. Sebagai satu ekstrem lain, penolakan terhadap pancaindera menyebabkan penekanan yang berlebihan pula kepada akal sebagai sumber ilmu, selaras dengan falsafah rasionalisme dalam tradisi Barat. Demikian kuatnya rasa terikat oleh epistemologi Barat, tradisi ilmu umat Islam sebahagiannya tidak mendukung panji-panji ilmu menurut kerangka Islam, bahkan sebahagiannya bertentangan pula.

Strategi Mendepani Masalah Ilmu dan Pendidikan Umat Islam

Antara strategi dan langkah yang dapat membantu umat Islam mendepani masalah dalam bidang ilmu dan pendidikan termasuklah:

• Penggubalan semula atau penyemakan kurikulum pada semua peringkat pendidikan, daripada peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, kepada peringkat pengajian tinggi. Asas penggubalan kurikulum ialah klasifikasi ilmu-ilmu menurut kerangka Islam, iaitu pertama ilmu-ilmu teras yang termasuk dalam kategori “ilmu yang ditanzilkan” dan kedua ilmu-ilmu yang termasuk dalam kategori “ilmu yang dicari”. Pemaduan antara kedua-dua kategori ilmu itu, yang juga mengisi konsep ilmu fardhu `ain dan ilmu fardhu kifayah dapat memenuhi konsep pendidikan menurut kerangka dan konsep pendidikan Islam. Falsafah Pendidikan Negara (kemudian dikenal sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan) yang telah digubal dan direalisasikan dalam Kurikulum Bersepadu pada peringkat sekolah di Malaysia, bermula pada tahun 1987 hendaklah diberi perhatian semula. Dualisme, terutama yang memisahkan pendidikan agama daripada pendidikan umum perlu dirungkai.

• Di institusi pengajian tinggi, Ilmu Wahyu (The Revealed Knowledge) atau yang berkaitan dengan ketuhanan perlu dijadikan komponen teras dan diwajibkan kepada pelajar, supaya Ilmu Yang Dicari (The Acquired Knowledge) tetap selaras dengan lunas-lunas yang berkaitan dengan ilmu teras itu. Hal ini penting untuk menyepadukan kedua-dua kategori ilmu itu. Dalam hal ini, kurikulum Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan universiti-universiti Islam lain di dunia dapat dijadikan asas rujukan.

• Penerapan epistemologi Islam dalam pelbagai disiplin ilmu perlu dijadikan agenda besar oleh sarjana Islam dalam disiplin-disiplin tersebut (sains kemanusiaan dan sains tabii). Usaha seperti yang dilaksanakan di ISTAC, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) yang mengupayakan pengislaman ilmu perlu diperluas dengan pelibatan institusi-institusi dan pertubuhan kesarjanaan yang lain, khususnya yang dipimpin atau digerakkan oleh sarjana Islam dalam pelbagai disiplin ilmu.

• Budaya ilmu perlu dijadikan salah satu tonggak pembangunan negara dalam segenap bidang, baik pentadbiran, ekonomi, undang-undang, media massa (media elektronik dan media cetak). Asas budaya ilmu ialah kebenaran dan keadilan. Peranan dan pelibatan ahli ilmu perlu ditingkatkan dalam semua sektor pembangunan.

• Hedonisme atau fenomena hiburan melulu dan melampau yang melanda sebahagian besar umat Islam perlu dikawal oleh pihak yang berkuasa, melalui penguatkuasaan undang-undang dan juga melalui sektor pendidikan yang menyeluruh (pendidikan formal dan pendidikan tidak formal).

Penutup

Demikian sekadar kupasan selayang pandang tentang isu-isu asas yang berkaitan dengan cabaran atau tantangan kepada umat Islam kini dalam bidang ilmu dan pendidikan. Mudah-mudahan dengan menyedari masalah yang perlu didepani itu, umat Islam dapat beransur-ansur melepaskan diri daripada krisis dan masalah dalaman yang menghalang kemajuan dan juga menghalang pemenuhan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Dr. Awang Sariyan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Makalah ini diubah suai daripada Seminar Internasional Pendidikan Dasar Islami di Ruang Pola Kantor Bupati, Watansoppeng, Makassar, Indonesia, anjuran Yayasan Islam Beowe (Yasrib), pada 25 Mac 2012.


BIODATA RINGKAS


Prof. Dr. Awang Sariyan kini ialah Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, iaitu badan pemerintah Malaysia dalam ehwal perencanaan bahasa dan persuratan, yang turut menggerakan kerjasama bahasa dan persuratan serantau melalui Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) dan Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA). Sebelumnya beliau Penyandang Pertama Kursi Pengajian Melayu Malaysia - Republik Rakyat China di bawah kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Bejing Foreign Studies University. Sebelumnya beliau Pengarah Jabatan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Profesor Bahasa di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dan Profesor Bahasa di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, selain menjadi tenaga akademik di beberapa buah university lain, termasuk Universiti Brunei Darussalam. Kegiatannya meliputi usaha pengembangan bahasa Melayu dan pengajian Melayu pada peringkat negara, serantau dan antarabangsa, melalui badan-badan bahasa dan persuratan antara kerajaan, dan juga melalui persatuan, pelibatan dalam pelbagai seminar dan persidangan di dalam dan di luar negara, serta sebagai perunding bahasa. Ia pernah dua kali dilantik sebagai Profesor Tamu di Pusat Pengajian Asia Tenggara, Universiti Frankfurt, Jerman dan di Universiti Sumatera Utara, Indonesia, serta Perunding Seberang Laut dalam bidang bahasa di Kementerian Pendidikan Singapura. Makalah ucap utama, syarahan, makalah dasar dan makalah lain melebihi 200 kesemuanya pernah disajikan di Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Jerman, Kampuchea, Korea Selatan, Perancis, Republik Rakyat China, Singapura, Sri Lanka dan Thailand. Tulisannya meliputi lebih 50 judul buku ilmiah, buku umum, buku teks dan kamus, serta ratusan makalah ilmiah dan umum dalam pelbagai jurnal, majalah dan akhbar.

Tuesday, June 19, 2012

Bahasa Melayu mesti terus bahasa penghantar utama

Proposal to make Malay language medium of instruction
June 18, 2012

The language is to be used at all levels of education from primary to institutions of higher learning.
KUALA LUMPUR: The National Education Dialogue has proposed that Malay language be made the medium of instruction at all levels of education from primary to institutions of higher learning.

Director-general of Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Awang Sariyan (photo) said the proposal was made because national education emphasised the use of Malay language for unity.

“It is enshrined in the Constitution via the National Education Policy and National Language Policy and is an extension to the policy formulated by the Razak Report Committee in 1956,” he told reporters after conclusion of the dialogue held at Menara DBP here today.

Also present was the head of Federation of National Writers Associations (Gapena) Prof Abdul Latiff Abu Bakar.

The dialogue attended by some 100 participants from 30 language-based NGOs also discussed the draft memorandum on the future direction of national education.

The resolution will be included in the memorandum to improve the education system to be submitted to Deputy Prime Minister and Education Minister Muhyiddin Yassin on June 28.

Awang said Article 17 (1) of Education Act 1996 provides for the national language as the main medium of instruction in all educational institutions in the national education system except national-type schools or those exempted.

The dialogue also felt that the National Education Philosophy 1987 should be reaffirmed to produce better students in terms of knowledge, morals and language.

Bernama
This story makes me...
Think (40) Happy (85) Angry (448) Sad (48) Want to Vote (34) Stand Up for My Rights (46)

Kembara Bahasa
20 Jun 2012

Transformasi pendidikan perlu dirujukkan pada Dasar Pendidikan Kebangsaan

Utusan Malaysia 19 Jun 2012

Transformasi pendidikan yang ingin dilaksanakan perlu rujuk dasar

KUALA LUMPUR 18 Jun - Sebarang transformasi yang ingin dilaksanakan dalam kajian sistem pendidikan harus berlandaskan dasar sebelum ini agar sejajar dengan hala tuju pendidikan negara.

Dasar tersebut termasuklah Akta Pendidikan Negara 1996 iaitu Perkara 7 (1); Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Bahasa Kebangsaan.

Pengerusi Muzakarah Pendidikan Kebangsaan, Dr. Awang Sariyan berkata, dasar berkenaan penting kerana ia adalah usaha kerajaan dalam memartabatkan bahasa, keutuhan jati diri serta perpaduan dalam negara secara berkesan.

"Transformasi tidak boleh bercanggah daripada asas-asas tersebut yang merupakan acuan pembentukan gagasan negara dan bangsa sejak negara mencapai kemerdekaan.

"Malah, perbincangan muzakarah kali ini turut berpendapat pengubahsuaian dalam sistem pendidikan tidak perlu dilakukan secara menyeluruh sebaliknya, hanya perlu dimantapkan dan ditingkatkan pelaksanaannya," katanya.

Beliau yang juga Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) berkata demikian kepada pemberita selepas Muzakarah Pendidikan Kebangsaan di Menara DBP, di sini hari ini.

Turut hadir, Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB), Mohamed Sabri Mohd. Arsad dan Ketua Satu Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena), Prof. Datuk Dr. Abdul Latiff Abu Bakar.

Menurutnya, muzakarah juga berharap kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang perubahan dasar terutama dalam isu bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan.

Katanya, jika merujuk kepada beberapa dasar berkaitan, peranan dan kedudukan bahasa Melayu sudah termaktub sebagai bahasa pengantar utama bermula di peringkat sekolah sehingga ke pengajian tinggi.

"Jadi, muzakarah berharap perkara ini diambil serius oleh semua pihak termasuk institusi pengajian tinggi awam dan swasta sebagai tanda penghormatan dan kesetiaan terhadap negara," katanya.

Sementara itu, Abdul Latiff berkata, semua keputusan yang dibincangkan akan diserahkan melalui memorandum kepada Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 28 Jun ini.

"Sehingga kini, muzakarah sudah memperoleh 30 memorandum hasil saranan serta pendapat daripada 50 buah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan kami mensasarkan lebih 400 NGO lagi akan turut beri pandangan masing-masing.

"Kami juga bercadang mewujudkan Majlis Pemantauan dan Tindakan Bahasa yang diwakili NGO-NGO bagi membantu kerajaan dalam proses pemantauan terhadap penggunaan bahasa asing di negara ini," ujarnya.

Kembara Bahasa
19 Jun 2012

Saturday, June 16, 2012

Perbedaan pendapat merupakan rahmat

Kata Voltaire, "Saya akan mempertahankan pendapat yang saya yakini betul, tetapi saya akan lebih mempertahankan hak orang yang tidak sependapat dengan saya." Alangkah indahnya dan harmonisnya kehidupan andai kata semua orang bersikap dan berpendirian begitu. Kata ulama, khilaf atau perbedaan pendapat merupakan rahmat.

17 Jun 2012

Audit Bahasa oleh DBP - Blog Cikgu Azhar

Thursday, February 16, 2012
AUDIT BAHASA: DBP KEMBALI BERTARING (THE MIDAS TOUCH)
Di tangan orang yang tepat, segala yang disentuh menjadi emas. Begitulah kisah mitos raja Greek purba yang turut menarik perhatian ahli falsafah Yunani, Aristotle. Demikian asal usul perkataan midas yang berasal daripada pelbagai versi mitos dan sejarah kerajaan Phrygia sekitar abad 8 sebelum Masihi.

Dewan Bahasa dan pustaka (DBP), pihak berkuasa tertinggi bahasa di negara kita kini telah menemui sentuhan emasnya. Di tangan sarjana bahasa terulung, Profesor Dr. Awang Sariyan, DBP mula berani mengacah kumpulan pemuja bahasa Inggeris tegar dengan bermula daripada sektor awam sendiri. Kumpulan itu boleh ketawa terbahak-bahak, tetapi mereka harus ingat bahawa DBP diperuntukkan bidang kuasa perundangan tertentu di bawah Akta Bahasa Kebangsaan.


Cogan kata "Bahasa Jiwa Bangsa" dalam tulisan Jawi

Puak kapitalis dan elit tertentu mungkin memandang sinis usaha DBP dan akan mendendangkan lagu lapuk seperti keperluan menarik pelabur asing dan kepentingan diplomatik. Siapa kata bahasa Inggeris tidak penting? Namun, harus diingat bahawa kedudukan bahasa Melayu tetap paling atas dan bahasa Inggeris nombor dua, titik. 

DBP mungkin perlu melantik lebih banyak "penguatkuasa" bahasa yang berfungsi mengikut peruntukan akta bahasa. Setelah lebih setengah abad merdeka, kedudukan bahasa Melayu tidak boleh dibiarkan terumbang-ambing hingga terdedah kepada risiko akan tenggelam. Bahasa Melayu ialah lambang jati diri rakyat yang mengaku cintakan negara.

Selama ini, barangkali tumpuan DBP terhadap kedudukan bahasa Melayu terjejas kerana isu stok buku yang bertimbun-timbun dan hal pentadbiran. Daripada bersusah payah mengadakan jualan murah, lebih baik stok lama yang masih sarat dengan ilmu pengetahuan itu dihadiahkan kepada perpustakaan awam dan institusi pendidikan. Syor seumpama itu boleh dipanjangkan kepada jemaah menteri untuk kelulusan rasmi.

DBP mesti kembali kepada tujuan asal penubuhannya sebagai agensi pembangunan dan perancangan bahasa Melayu. Tugas penerbitan, percetakan dan pemasaran buku ilmiah boleh diserahkan kepada jawatankuasa khas yang memiliki kepakaran tentang kajian keperluan supaya keberkesanan kos dapat dicapai. Penerbitan majalah berkala seperti Pelita Bahasa, Jurnal Bahasa dan pelbagai "Dewan" yang telah diswastakan diletakkan di bawah kawalan panel khas yang boleh dilantik daripada kumpulan berkepentingan bahasa seperti sarjana bahasa dan munsyi yang dilantik berdasarkan bidang ilmu yang berlainan.

Keutuhan bahasa Melayu dalam sektor awam merintis jalan kepada audit bahasa secara menyeluruh, termasuk sektor bandar dan perniagaan. Biar bahasa Melayu menjadi identiti bandar di negara kita. Imej Hong Kong atau London kalau masih ada tidak boleh menjadi dominan.

Profesor Awang Sariyan memiliki latar belakang sebagai guru bahasa, penyelidik dan sarjana bahasa. Di tangan beliau, DBP bakal bertindak bijak umpama menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berserakan. Pengalaman mempromosi bahasa baku kepada media dan mahkamah sebelum ini boleh dilanjutkan pula kepada pemuja bahasa Inggeris tegar...
Posted by CIKGU AZHAR RODZI at 3:34 AM
Reactions: 
0 comments:

Post a Comment
Links to this post

Create a Link
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)

Pelibatan semua golongan diperlukan dalam perjuangan bahasa


Perjuangan bahasa dan persuratan Melayu pada zaman kebangkitan semangat untuk menuntut kemerdekaan disertai oleh semua golongan - bahasawan, sasterawan, wartawan, agamawan, budayawan dan yang lain. Kian lama pelibatan pelbagai golongan kian kurang, kecuali mereka yang kental semangat juangnya tanpa mengira bidang. Mudah-mudahan keadaan sedemikian dapat diwujudkan semula kerana bahasa ialah milik semua golongan.

17 Jun 2012

Tuesday, June 12, 2012

Rayuan kepada-Mu, ya Rabbi


Ya, Rabbi! Dengan izin-Mu daku melangkah
mudah-mudahan tiada yang salah.
Tabahkan hatiku menghadapi mehnah;
hanya kepada-Mu daku berserah.
Seandainya silap daku meredah,
segera Kaukurniai daku hidayah.

Kembara Bahasa
13 Jun 2013

Thursday, June 7, 2012

Bahasa nikmat besar daripada Allah

Alangkah besarnya nikmat Allah kepada manusia dengan pengurniaan bahasa, sehingga dapat fikiran dan perasaan dizahirkan melalui kata-kata dan dapat pula sesuatu yang ditanggap oleh pancaindera dan akal diolah menjadi rumusan yang tersimpan dalam himpunan akal budi manusia dalam bentuk bahasa (teori, formula, rumus, prinsip dsb). Sayangnya ada orang yang meremehkan bahasa manakala sebahagian yang lain pula menyalahgunakan bahasa dalam bentuk fitnah, nistaan, umpatan dan adu domba. Memang manusia sebahagiannya tidak bersyukur, malah kufur nikmat.
4Suka · · Berhenti Ikut · Kongsi
Mahdi Abas, Mastura Nordin, Khairaniy Tawa'a dan 76 yang lain menyukainya.

Subari Ahmad amin, syukur ya Allah
Semalam pada pukul 12.36 pagi · Tak Suka · 1

Cikgu Mohamad Musip Tuan, memang elok dikumpulkan data "Bahasa dalam kemelut mempertahankan dan merampas kuasa" pada ketika ini.
Semalam pada pukul 12.42 pagi · Tak Suka · 1

Abu Bakar Surin Amat bersetuju dengan pemikiran KBMM. Bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa yang baik lahir daripada bangsa yang tinggi peradabannya. Justeru, wujudlah laras bahasa yang tentunya dapat membezakan hiraki penuturnya sama ada daripada kalangan berilmu atau pun gelandangan.
Semalam pada pukul 2.29 pagi · Tak Suka · 1

Aman Iska Sukarno dapat guna Bahasa Melayu utk Nusantara Melayu? Tak gitu Pak? Dengan sesawang cyber ni? Apa bisa kita menyatu ummah MelayuIslam seantaro dunia Pak? Banyak kerja bahasa melayu lagi dlm menyampai tepat maksud bahasa AlQuran kpd umat Muslim yg maseh tak faham....BM
Semalam pada pukul 4.30 pagi · Tak Suka · 1

Aman Iska Siapa merampas kuasa Melayu? Harus diingat budaya MelayuIslam yg boleh agung keakhir zaman! Banding kan dengan budaya China? budaya India? Jepun Korea
Semalam pada pukul 4.36 pagi · Suka

Aman Iska Majoriti penutur BM tak pakai tie pun? Budaya Melayu tegak sendiri di pandang lemah bagi mrk China dan India? Amcmno nak pimpin atau perentah melaun ni sume? Meluaskan BM tu...
Semalam pada pukul 4.42 pagi · Suka

Jamal Iskandar Bin Ismail Bersyukur pada nikmat bahasa kurniaan Allah.
Semalam pada pukul 4.48 pagi melalui mudah alih · Tak Suka · 1

Aman Iska Dlm fb dan cyber ari ni nak guna short form BM cecegubal penggunaannya? Berjelejele BM. ?.xsesuai le...mahal msj tak sampai mcm peluru?
23 jam yang lalu · Suka

Aman Iska Ujud kan terengkas BM utk cyberwar ni!
23 jam yang lalu · Suka

Badr HMan Nikmat bahasa dan bangsa ini diungkap didlm alquran...
22 jam yang lalu melalui mudah alih · Tak Suka · 1

Rogayah Hamid ‎"Tiada kata secantik bahasa ,nak ku puji adinda"....
20 jam yang lalu melalui mudah alih · Suka

Aman Iska Baik sekali budi bahasa orang Melayu. Melayu berkait rapat dengan Islam nya.
19 jam yang lalu · Suka

Badr HMan bangs lain pun baik budinya. sama seperti rajin, tekun, berdisiplin, amanah, ia bukan milik bangs a jepun atau german saja. ia milik semula bangsa...
19 jam yang lalu melalui mudah alih · Suka

Hj Alti Dari paras wajah sahaja, insya-Allah kita boleh terkesan akan seseorang, kiranya paksi kimia diambil kira. Memang kurang tepat, tetapi itulah di antara pilihan yang ada. Demikian juga bahasa yang dilafazkan, orang boleh memahami kita (menilai) samada kita berlawak atau sebaliknya.
17 jam yang lalu · Suka

Hj Alti Tidak kira siapa dan di mana, asalkan mereka mendukung mertabat Bahasa Melayu seperti yang seharusnya, kita harus meraikannya serta berlapang dada. Ibarat dulunya gadis sunti, sekarang sudah waktunya puteri serta wanita kita (BM) itu ke per...
Lihat seterusnya..
17 jam yang lalu · Suka

Aman Iska Sungguh x berbahasa BM di fb gini dan gitu?
15 jam yang lalu · Suka

Aman Iska BM pasar utk pasaran glokal...dronas musuh islam dri israel, usa & uk tu? Kite paham! Msuh xpham!
15 jam yang lalu · SukaKembara Bahasa
8 Jun 2012

Sunday, June 3, 2012

Tahniah UKM!

Petikan daripada blog Dr. Shafie Abu Bakar

TAHNIAH atas Pencapaian UKM Sebagai Universiti Terkemuka Di Dunia !

BBB, 10 Rejab 1433 = 31 Mei 2012.(Khamis):

TAHNIAH kita ucapkan kepada UKM kerana mencapai taraf ke-31 penilaian QS (Quacquarelli Symonds – Syarikat Penarafan Universiti berpangkalan di London) Asia University Ranking 2012 melibatkan 500 buah universiti dan berkedudukan ke 98 Inaugural Times Higher Education bagi 100 universiti di bawah 50 tahun usia dari beribu-ribu universiti di dunia ini bagi tahun 2012.

TAHNIAH disampaikan lantaran UKM berada di dalam Kawasan Dun Bangi yang menyemarakkan lagi dengan pencapaian UKM imej Bangi Bandar Ilmu. Secara peribadi Adun sama bersyukur dan gembira selaku bekas Pelajar Sulung UKM dan Mantan tenaga Pengajar yang telah berkhidmat dengan UKM lebih dari 25 tahun.

Pencapaian cemerlang yang dapat mengatasi universiti-universiti lain di Malaysia (UM 35, UPM 76 & UTM 74) adalah hasil dari kerjasama berpasukan yang diketuai Naib Canselornya Prof. Tan Sri Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, tenaga pengajar, pelajar dan kakitangan pentadbiran Universiti. Pencapaian UKM ialah kerana kecemerlangan di dalam bidang penyelidikan, penerbitan yang bermutu dan kualiti tenaga pengajar, kualiti dan kuantiti para pelajar dan staf-staf sokongan..Sekali lagi TAHNIAH !

Mengimbau kepada sejarah penubuhan UKM (18 Mei 1970) terlalu banyak keraguan ditimbulkan terhadap UKM yang dianggap universiti kelas dua dan diragui dari segi kemampuan bahasa Melayu menjadi bahasa penghantar di universiti (Ini tidak bererti bahasa lain tidak digunakan (misalnya Inggeris dan Arab). Kini ratusan ribu pelajar telah dikeluarkan. Ada kalangan mereka menjadi profesor, menteri, ahli koporat, pentadbir, pakar ekonomi dan ahli agama, maka keraguan makin menghilang. Kemampuan UKM dalam bidang akademik dan yang lain tidak diragui. Misalnya, UKM menyerlahkan dirinya dalam bidang perubatan. Hinggi kini UKM memperlihatkan kemampuan mengeluarkan graduan perubatan terbanyak berbanding dengan universiti-universiti lain di Malaysia. Jumlah pelajar perubatan yang dikeluarkan hingga kini ialah seramai 5,144 orang dengan 2,814 pakar perubatan dan 94 orang lulus Dr. Falsafah dalam bidang perubatan. Mutu graduannya diakui tinggi.

Kecemerlangan yang dicapai oleh UKM dengan sendirinya meletakkan UKM sebagai Universiti Penyelidikan Terkemuka di negara ini dan juga bertaraf tinggi antarabangsa.

Kejayaan yang dicapai oleh UKM seharusnya bukan merupakan titik kepuasan dari segi kejayaan, tetapi banyak lagi tugas dan tuntutan masyarakat terhadap UKM. UKM tidak seharusnya berpuas hati dengan prestasi tempatan dan nasional yang dicapai, tetapi hendaklah berusaha mencapai kedudukan terbaik sebagaimana kata Prof. Tan Sri Dr. Sharifah, ``Bagi meletakkan UKM antara 10 universiti terbaik di dunia.`` Ini tentulah memerlukan gemblengan tenaga dan intelektual bukan saja di UKM, tetapi dengan sokongan peringkat negara. UKM perlu menghasilkan penyelidikan dan penerbitan yang bermutu setanding dengan universiti-universiti terkenal di dunia. UKM perlu menarik profesor-profesor terbilang di dunia berkhidmat di UKM, menganjurkan seminar-seminar bertaraf antarabangsa dan memperkenalkan universiti di mata dunia. UKM seharusnya menjadi rebutan pelajar-pelajar antarabangsa yang berkualiti membuat ijazah lanjutan di UKM. Pihak Kementerian dan negara seharusnya memberikan ruang dan kemudahan kepada UKM untuk mengatur langkah terus mempertingkatkan diri bagi menjadi universiti terbaik negara dan dunia dan memberikan khidmat cemerlang kepada negara dan dunia.

Namun dengan kejayaan-kejayaan UKM mengawang tinggi, kita berharap UKM jangan lupa pada tanah yang dipijak dan langit yang dijunjung. UKM seharusnya mesra masyarakat. Dan paling penting misi utama UKM yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang bahasa Melayu yang mewujudkan UKM mengharapkan UKM mempelopori perkembangan bahasa Melayu dan misi ini kelihatannya semakin pudar.

Sekian.

Dr. shafie Abu BakarSaturday, June 2, 2012

Syarat 80 peratus bahasa Melayu di stesen radio

DALAM NEGERI

ARKIB : 22/02/2012 Utusan Malaysia

Pengamal bahasa Melayu sambut baik

KUALA LUMPUR 21 Feb. - Penggunaan bahasa Melayu dengan tepat sebagai syarat lesen bagi kesemua 56 stesen radio termasuk swasta mulai tahun depan mendapat reaksi positif pengamal bahasa tersebut.

Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Dr. Awang Sariyan berkata, keputusan tersebut adalah wajar bagi memastikan Dasar Bahasa Kebangsaan terlaksana khususnya dalam bidang media.

"Syarat ini dilihat penting dalam memastikan kandungan program yang disiarkan media elektronik menggunakan sekurang-kurangnya 80 peratus bahasa kebangsaan berbanding 60 peratus yang ditetapkan garis panduan sebelum ini.

"Selain itu, syarat ini juga memastikan mutu bahasa yang digunakan lebih teratur, sistem nilai dan budaya lebih luhur di samping mengelakkan penggunaan bahasa kesat, kasar dan tidak santun," katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Dr. Rais Yatim yang menetapkan penggunaan bahasa Melayu yang tepat sebagai syarat lesen kepada stesen radio mulai tahun depan.

Sementara itu, Ketua Media Gabungan Penulis Nasional Malaysia (Gapena), Borhan Md. Zain berpendapat, satu jawatankuasa penguatkuasaan yang berperanan untuk memantau penggunaan bahasa bagi siaran di media cetak dan elektronik perlu ditubuhkan.

"Daripada pemantauan Gapena, terdapat banyak kesilapan penggunaan bahasa telah dilakukan oleh beberapa stesen radio dan televisyen terutamanya dari segi terjemahan sarikata.

"Justeru, dengan adanya jawatankuasa itu nanti, badan ini boleh memantau sekali gus mendaulatkan penggunaan bahasa Melayu ke arah yang lebih baik dan telus," katanya.

Tambah Borhan, sebagai negara yang menjadikan bahasa Melayu pengantara, masyarakat perlu lebih peka dengan susunan tatabahasa agar generasi muda tidak keliru dan mewarisi penggunaan bahasa yang betul.

"Di samping itu, Gapena juga mencadangkan supaya Lembaga Penapisan Filem menempatkan seorang pakar bahasa Melayu untuk memantau penggunaan bahasa dan tatabahasa dalam sesebuah filem atau drama sebelum disiarkan kepada umum," ujarnya.

Dalam pada itu, Ketua Umum Badan Bertindak Perpaduan Melayu, Osman Bakar berkata, usaha yang dilakukan kerajaan untuk memperkasakan penggunaan bahasa Melayu memerlukan sokongan ramai kerana peranannya penting dalam menyatupadukan rakyat dan sekali gus mampu membina sebuah negara yang merdeka.

Ilmu bukan hak eksklusif saintis

Ilmu bukan hak eksklusif saintis

Oleh ISWAN SHAFIQ MAT ISA
pengarang@utusan.com.my

KUALA TERENGGANU 30 Mei - Para saintis perlu menyebarkan ilmu yang diperoleh untuk dikongsi dan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat.

Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Dr. Awang Sariyan berkata, ilmu tidak sepatutnya menjadi hak eksklusif mereka.

Menurutnya, ilmu sains perlu diterapkan dan diberi pendedahan kepada rakyat seiring dengan matlamat pendidikan sains yang sentiasa menekankan usaha ke arah melahirkan masyarakat celik ilmu dan bijak membudayakan ilmu sains.

Namun, jelasnya, dalam usaha menyebarkannya, penulisan haruslah bermutu, tepay dengan laras bahasa yang disesuaikan dengan kelompok sasaran agar mudah difahami oleh setiap lapisan masyarakat.

"Menjadi kerugian besar sekiranya ilmu itu tidak disampaikan dan ini juga boleh dikira sebagai satu diskriminasi kepada masyarakat umum," katanya selepas merasmikan Seminar Penulisan dan Penerbitan Saintifik 2012, di sini hari ini.

Seminar selama dua hari itu antara lain bertujuan menggilap bakat-bakat baru dalam bidang penulisan saintifik dan perbincangan turut menyentuh cabaran hak cipta, undang-undang, peranan dan masa depan penerbitan saintifik.

Seminar itu anjuran bersama DBP dengan kerjasama Agensi Nuklear Malaysia, Persatuan Perlindungan Radiasi Malaysia (Marpa) serta pelbagai agensi lain termasuk beberapa institut pengajian tinggi (IPT) tempatan.

Dalam pada itu, Awang memberitahu, bagi mengatasi masalah tersebut, DBP mengambil pendekatan dengan menghasilkan buku ilmiah khususnya yang berbentuk saintifik kepada sarjana, penuntut IPT serta masyarakat umum.

Katanya, walaupun sebahagian besar daripada penulisan saintifik itu lebih berbentuk teknikal, namun masalah itu boleh diatasi setelah mendapat bimbingan yang betul daripada pihak yang berkenaan.

"Kami (DBP) juga membuat pendekatan baru dengan memulakan gerak kerja ke arah itu menerusi bengkel dan dijangka memakan masa sehingga tujuh atau lapan bulan sebelum manuskrip berbentuk saintifik itu diterbitkan dan dipromosikan secara besar-besaran.

"Untuk itu, dari awal lagi kita membuat pemetaan bahawa skop-skop bidang yang mesti ditulis hendaklah menggambarkan atau mewakili tamadun negara sama ada dari segi sains tabie, sains sosial, sains kemanusiaan dan sebagainya.

"Bengkel akan dilaksanakan dengan bimbingan editor kanan DBP dan penulis-penulis kanan dari institusi pendidikan termasuk IPT kepada penulis-penulis muda atau mereka yang baru mahu berjinak-jinak dalam bidang ini sehingga ke peringkat pengeditan," katanya.

Utusan Malaysia 31 Mei 2012