Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Saturday, February 12, 2011

Pendidikan Bahasa dalam Menangani Isu Silang Budaya dan Globalisasi


Pendidikan Bahasa dalam Menangani Isu Silang Budaya dan Globalisasi

Awang Sariyan
(Petikan daripada salah satu kertas kerja penulis)


Masyarakat yang progresif dan terdedah pula kepada interaksi dengan masyarakat dan budaya lain tidak dapat tidak memerlukan anjakan dalam beberapa aspek budayanya. Lebih awal dalam kertas kerja ini telah dibincangkan tiga situasi budaya yang perlu dipertimbangkan dalam membina keutuhan dan ketahanan sesuatu masyarakat. Yang pertama ialah kelestarian budaya dalam aspek-aspek teras atau fundamentalnya. Yang kedua ialah dinamik budaya dalam konteks kreativiti, inovasi dan penambahbaikan aspek-aspek tertentu dalam budaya masyarakat, sejajar dengan perkembangan dan keperluan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ialah kelenturan atau fleksibiliti budaya, dengan erti kata kesediaan masyarakat menyerapkan unsur-unsur baharu dengan tidak pula sampai mengorbankan asas budaya yang teras.

Aspek kelestarian budaya yang teras dan patut dipertahankan sebagai asas jati diri bangsa terdapat, misalnya, pada sistem nilai, falsafah dan pandangan sarwa dalam budaya masyaraka itu. Bagi masyarakat Melayu, agama Islam telah mencorakkan sistem nilai, falsafah dan pandangan sarwa mereka dengan berasaskan dua aspek yang utama, iaitu akidah dan syariah. Sistem nilai, falsafah dan pandangan sarwa yang berasaskan agama Islam tidak boleh diubah oleh sebab sifat rabbani yang ada padanya, iaitu segala-galanya berpaksi pada konsep ketuhanan, baik untuk kehidupan di dunia mahupun untuk kehidupan di akhirat.

Tidak ada pemisahan atau dikotomi antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi, antara sains atau ilmu dengan wahyu, antara pembangunan dengan nilai kemanusiaan, antara kuasa dengan amanah, antara kekayaan dengan pengagihan nikmat kepada sesama manusia dan sebagainya. Demikianlah, ungkapan “Biar mati anak jangan mati adat” sebenarnya merujuk kepada adat yang bererti hukum, bukan adat yang difahami oleh umum sebagai kebiasaan semata-mata. Dalam perbilangan Melayu disebut bahawa “Adat bersendi hukum; hukum bersendi kitabullah”.

Apakah peranan dan sumbangan pendidikan bahasa dalam pelestarian aspek budaya yang teras? Antara yang jelas, proses “penyerapan nilai” dan “penyerapan ilmu” melalui pendidikan bahasa dapat memenuhinya (Awang Sariyan, 2004). Dalam nilai, aspek ketuhanan, hukum, akhlak, sahsiah, hubungan baik, kejujuran, keikhlasan dan segala yang dapat meletakkan manusia dalam keadaan “saadah” atau kebahagiaan sejati dapat diserapkan dalam pendidikan bahasa, terutama melalui bahan ajar dan proses pengajaran dan pemelajaran (P & P) yang dipertalikan dengan bahasa, seperti kosa kata dan bentuk-bentuk wacana yang sarat nilai (value-laden).

Demikian juga, peranan pendidikan bahasa dalam pelestarian aspek budaya yang teras dapat dilaksanakan melalui penyerapan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan agama (ketuhanan, ibadah, akhlak, sirah atau kisah nabi, hubungan ekonomi dan sosial atau muamalah, sistem kekeluargaan atau munakahat, aturan keadilan dan kehakiman atau jinayat dsb.).

Salah satu contoh yang jelas bagaimana aspek budaya Melayu yang teras perlu dilestarikan ialah sistem panggilan atau sapaan. Budaya Melayu, selaras dengan konsep adab yang telah diserapkan melalui proses pengislaman, amat mementingkan penghormatan dalam interaksi sosial di peringkat mana pun. Meskipun tampak agak kompleks, namun sistem panggilan dalam bahasa Melayu benar-benar mencerminkan jati diri masyarakat yang meletakkan adab sebagai keutamaan. Kata hikmat dalam bahasa Melayu berbunyi “Yang tua dihormati, yang muda disayangi”. Maka itu, kekeliruan sejumlah pengguna bahasa, termasuk dalam media massa dalam penggunaan kata "beliau", sebagai contoh, yang disamaratakan untuk orang baik-baik dengan penjenayah, atau apatah lagi haiwan, memberikan isyarat bahawa pelestarian aspek budaya yang teras memerlukan perhatian yang berat dalam pendidikan bahasa.

Isu yang tidak kurang pentingnya diberi perhatian dan pertimbangan dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian pendidikan bahasa (sebagaimana juga dalam bidang pendidikan yang lain) ialah bagaimana kita harus menangani fenomena silang budaya dan globalisasi yang dapat dikatakan tidak terelakkan oleh mana-mana masyarakat dan budaya di dunia. Fenomena silang budaya dan globalisasi berkaitan rapat dengan dua lagi situasi budaya yang telah dibincangkan sebelum ini, iaitu dinamik budaya dan kelenturan budaya.

Dinamik budaya, selain dapat berlaku dari dalam masyarakat itu sendiri melalui kreativiti, inovasi, penemuan dan penambaikan oleh anggota-anggota masyarakat, dapat juga berlaku sebagai kesan fenomena silang budaya dan globalisasi. Biarlah penulis mengambil satu contoh yang agak mutakhir yang berlaku di Malaysia, berkaitan dengan penemuan seorang saintis di Universiti Sains Malaysia yang dapat menghasilkan bahan pembuangan racun daripada tubuh dengan menggunakan pangsa buah durian (Utusan Malaysia, 3 November 2008). Ini merupakan contoh bagaimana dinamik budaya dapat berlaku dalam bidang ilmu dan sains. Contoh lain ialah penggunaan DNA dalam penentuan kesahihan kes jenayah yang jelas merupakan unsur dinamik budaya dalam konteks mencari keadilan dalam masyarakat. Dalam bidang kesenian pula, misalnya, dinamik budaya dapat dikesan pada pertambahan dalam bentuk alat-alat muzik meskipun untuk menampilkan atau mempersembahkan muzik tradisional.

Selain dinamik budaya, kelenturan budaya pun berakibat daripada fenomena silang budaya dan globalisasi. Kelenturan budaya berbeda sedikit daripada dinamik bahasa, dalam konteks kelenturan budaya ada kalanya merupakan penerimaan unsur budaya luar yang tidak semestinya timbul daripada keperluan, tetapi terjadi sebagai kesan rempuhan yang global sifatnya. Contohnya, penangkapan ikan dan pertanian moden merupakan dinamik budaya yang diperlukan untuk peningkatan daya keluaran atau produktiviti; sebagai kesannya diusahakan penggunaan teknologi moden yang berbeda daripada teknologi tradisional sehingga, misalnya, keluaran padi dapat ditingkatkan apabila dilaksanakan penanaman padi dua kali setahun.

Sebaliknya kelenturan budaya terjadi sebagai kesan langsung fenomena silang budaya dan globalisasi yang sama ada memberikan kesan positif mahupun negatif. Sebagai contoh, program televisyen yang bersumberkan budaya asing (yang sebahagiannya tidak serasi dengan budaya kita) bukan unsur dinamik atau unsur yang timbul disebabkan keperluan masyarakat, tetapi merupakan salah satu unsur dalam globalisasi. Demikian juga pelbagai bentuk dan ragam iklan dalam media massa (media cetak dan media penyiaran) lebih merupakan unsur dalam globalisasi menurut ekonomi pasaran bebas.

Dalam menghadapi fenomena itu diperlukan kelenturan budaya, dengan pengertian kita harus dapat menanggap dan menanganinya secara positif, meskipun usaha itu bukan sesuatu yang mudah. Dengan mengambil iklan perniagaan sebagai contoh, banyak nilai dalam iklan perniagaan yang bercanggah dengan sistem nilai budaya kita, seperti eksploitasi wanita. Adakah kita patut terus menolak iklan perniagaan sebagai satu unsur budaya baru? Dalam hal inilah perlunya kelenturan budaya, iaitu berusaha menerima aspek positif unsur budaya baharu tetapi dengan berhemah melakukan pengubahsuaian yang didasarkan pada sistem nilai kita sendiri. Barangkali contoh yang jelas ialah bagaimana pihak berkuasa di Kelantan tetap mengiklankan produk yang berasaskan keperluan wanita dan dengan itu masih tetap mengizinkan pengiklan meletakkan gambar wanita dalam iklan tetapi dengan adab yang sepatutnya, iaitu menjaga aurat dan tidak dengan gaya yang merangsang.

Apakah kaitan antara perbincangan tentang dinamik budaya dan kelenturan budaya itu dengan bidang pendidikan bahasa? Dalam subjudul sebelum ini kita bincangkan matlamat pendidikan bahasa dalam konteks kehidupan yang menyeluruh. Pendidikan bahasa yang ideal ialah yang dapat menggarap seluruh aspek kehidupan dan memenuhi sifat kesemasaan. Antara isu yang berkaitan dengan sifat kesemasaan itu termasuklah fenomena silang budaya dan globalisasi. Oleh itu, pendidikan bahasa harus dapat menggarap dan menangani isu semasa itu, baik dalam konteks sukatan pelajaran, penyediaan bahan ajar mahupun dalam proses pengajaran dan pemelajaran.

Sebagai contoh, sms atau sistem pesanan ringkas merupakan salah satu unsur budaya baharu yang saya kategorikan dalam situasi kelenturan budaya. Ada aspek positif dan negatif sms, bergantung pada niat pengguna dan cara penggunaannya. Daripada segi bahasa, sering ditimbulkan masalah kerancuan bahasa yang berakibat daripada slanga sms. Maka menjadi tugas pendidik bahasa mengasuh anak didik menggunakan bahasa sms yang masih terkawal meskipun tidak perlu bertukar menjadi bahasa surat atau bahasa ilmiah.

Selain isu kandungan bahasa yang diakibatkan oleh fenomena silang budaya dan globalisasi, yang turut berkaitan ialah pemanfaatan teknologi moden dalam pendidikan bahasa, baik yang berbentuk perkakasan (hardware) mahupun yang berbentuk perisian (software). Pendidik bahasa tidak seharusnya mengabaikan pemanfaatan teknologi moden dalam proses pendidikannya selama teknologi itu dapat membantu proses pendidikan yang berkesan.

4 comments:

 1. Salam Prof, saya setuju dengan kenyataan Prof. Proses P&P bahasa sewajarnya seiring dengan perkembangan teknologi terkini, namun daripada pemerhatian saya ketika membuat pemantauan proses P&P guru bahasa, jarang sekali guru-guru kita memenfaatkan kecanggihan teknologi terkini ketika mengajar bahasa terutamanya subjek Bahasa Melayu.

  ReplyDelete
 2. Sdr. Junaidi,

  Guru bahasa patut memanfaatkan teknologi canggih sebagai salah satu daya tarik kepada pelajar agar mereka tidak cepat bosan.

  ReplyDelete
 3. sebenarnya, rangkaian sosial dalam talian boleh digunakan sebagai wadah untuk P&P. Contohnya, dari kesilapan yang dilakukan pelajar, guru, sebagai pemudahcara, menegur kesilapan pelajar agar tidak diulang lagi kesilapan bahasa. Wadah ini lebih autentik.

  ReplyDelete
 4. boleh saya tahu sumber dari buku mana?

  ReplyDelete